Arbeidsutvalget 2019/2020. Bestående av (bak fra venstre) Karoline Lester Turøy, Alva Amalie Talsnes Eide, Elise Håkull Klungtveit, Maiken Katarina Salamonsen, (foran fra venstre) Joakim Olsson, Frank Aleksander Bræin og Magnus Dybdahl.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er Pedagogstudentenes operative organ. Det er de som skal jobbe for at vi når de politiske og organisatoriske målsettingene organisasjonen har vedtatt.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 5 arbeidsutvalgsmedlemmer. Mens leder og nestleder er frikjøpt og har permisjon fra sine studier for å jobbe med dette på heltid, er de andre fem studenter som bruker fritiden sin – og litt til – på dette. 

 

Arbeidsutvalgets organisering

Arbeidsutvalget kan grovt deles i to, leder og nestleder som heltidstillitsvalgte og arbeidsutvalgsmdlemmene som tillitsvalgt på deltid. Alle møtes sammen til arbeidsutvalgsmøter om lag 10 ganger i året. I tillegg møter arbeidsutvalget i landsstyret og landsmøtet.

Leder

Leder er Pedagogstudentenes ansikt utad og den som har ansvar for å jobbe med de politiske sakene. Jobben består mye av å møte politikere og andre beslutningstakere, søke å få saker som er viktige for oss i media og respondere på saker som er i media. Videre er det viktig å kjenne sakene godt, kjenne fakta om saken, argumentene for og mot, og hvem som er våre støttespillere og motstandere.

Nestleder

Nestleder er organisasjonens ansikt innad og den som har organisatorisk ansvar. I det ligger det å være kontaktperson for lokallagene og følge disse opp når det kommer til blant annet årsmøter, verving og annen lokal aktivitet. Nestleder har også et særskilt ansvar for Pedagogstudentenes arrangementer. 

I tillegg jobber nestleder politisk og er leders stedfortreder, og må derfor ha god oversikt over de politiske sakene.

Arbeidsutvalgsmedlemmene

Fire av de fem deltidstillitsvalgte i arbeidsutvalget har et særskilt ansvar for å følge opp lokallagene i hver sin region. Regionene er delt opp i Nord, Vest, Øst og Oslo. De er lokallagenes kontaktperson for det meste og bidrar til god dialog mellom lokallagene og Pedaogstudentene sentralt. De er også rundt å hjelper lokallagene med verving.

Og om det er et lokallag hvor de tillitsvalgte trenger hjelp med noe, reiser de for å hjelpe om det trengs. 

Den siste av de fem har et særskilt ansvar for å være Pedagogstudentenes ansikt internasjonalt. Den skal holde kontakten med våre søsterorganisasjoner i Norden, holde seg oppdatert på det som skjer i Norden og Europa. 

Arbeidsutvalgets oppgaver

I tillegg til å være de som jobber med å nå de politiske og organisatoriske målene er det arbeidsutvalget som kaller inn og forbereder saker til landsstyret. Når saker skal til landsstyret jobber arbeidsutvalget godt med sakene i forkant. De gjør seg kjent med sakens fakta, argumentene for og i mot og gjør seg opp en mening om hva som er det beste for lærerstudentene. Konklusjonen er det som kalles en innstilling, en anbefaling fra arbeidsutvalget til hva landsstyret bør vedta. 

Selv om det formelt er landsstyret som både innstiller og innkaller til landsmøtet er det stort sett arbeidsutvalget som utarbeider sakspapirene til landsmøtet og står for arrangementet. 

Regionene

Studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for å følge opp hver sin region, bortsett fra én som har ansvar for å følge opp vårt internasjonale arbeid. Vi har fire regioner Nord, Vest, Øst og Sør. Under finner du hvilke institusjoner som tilhører hver region. 

Region Nord

 • DMMH
 • Nord Bodø
 • Nord Levanger
 • NTNU
 • UiT Alta
 • UiT Tromsø

Region Vest

 • NLA Bergen
 • HVO Volda
 • HVL Bergen
 • HVL Sogndal
 • HVL Stord
 • UiB

Region Øst

 • HiØ Halden
 • Inn Hamar
 • NLA Oslo
 • NMBU
 • OsloMet
 • UiO

Region Sør

 • UiA
 • UiS
 • USN Drammen
 • USN Notodden
 • USN Porsgrunn
 • USN Vestfold

Protokoller fra AU-møter

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget.

Mandat for leder

Organisasjonens bestilling fra leder.

Mandat for nestleder

Organisasjonens bestilling fra nestleder.

Mandat for arbeidsutvalget

Organisasjonens bestilling fra arbeidsutvalget.