Om oss

Hvem er vi?

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. Vi er også studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere.

Størst på lærerutdanning

Med 20 000 medlemmer er vi Norges klart største organisasjon for framtidens lærere. Vi jobber for å gjøre utdanningene bedre, styrke studenters rettigheter og serve våre medlemmer. 

Og som medlem av Pedagogstudentene er du også del av et fellesskap. Det er særlig i lokallagene hvor du vil merke det gjennom deres mange faglige og sosiale arrangementer. 

Vi finnes i hele landet

Med aktive lokallag ved de aller fleste utdanningsinstitusjonene vil du mest sannsynlig finne et lokalt styre som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus til å påvirke egen utdanning på deres studiested. 

Hvis du vil det, kan du bli en del av dette ved å engasjere deg der du studerer.

Pedagogstudentene gjør alt vi kan for at alle våre 20 000 medlemmer skal få en best mulig utdanning gjennom at studentenes meninger blir hørt. I tillegg tilbyr vi også rådgivning og støtte hvis det skjer noe i utdanningen din, arrangerer ulike arrangementer og samt en rekke andre medlemsfordeler.

Lokallagene jobber mye med å arrangere faglige og sosiale arrangementer.

Sannsynligheten er stor for at Pedagogstudentene har et lokallagsstyre ved ditt studiested. Det vil si at det er tillitsvalgte som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus.

 • at din utdanning skal holde høy kvalitet
 • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
 • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
 • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
 • at våre utdanninger er praksisnære og profesjonsrettet
 • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis
Les mer om vår politikk

Alle som studerer på et lærerstudium eller på et annet studium som kvalifiserer til å jobbe i norsk skole eller barnehage kan være medlem i Pedagogstudentene. Det inkluderer blant annet:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10
 • Lektorutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Spesialpedagogikkutdanning

Studenter i Pedagogikk kvalifiserer ikke til medlemskap i Pedagogstudentene.

Organisasjonens struktur

Pedagogstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon. Det vil si at vi både har aktiviteter for våre medlemmmer og at vi jobber for våre medlemmers interesser politisk. 

For at vi skal klare å gjøre jobben best mulig er vi organisert med flere organisasjonsledd.

 • Lokallagene driver det meste av medlemsaktiviteten og verving av nye medlemmer. Det er også lokallagenes årsmøter som velger hvem som skal møte på landsmøtet.
 • Landsmøtet er vårt øverste besluttende organ. De bestemmer hva Pedagogstudentene skal mene og jobbe for, og velge hvem som skal jobbe for å nå målene. Alle lokallagene er representert på landsmøtet som foregår en gang i året.
 • Landsstyret er organet som både påser at landsmøetets vedtak følges opp, og så vedtar de utdypende politikk og uttalelser. Her møter en representant fra hvert lokallag, og de møtes 5 ganger i året.
 • Arbeidsutvalget er det operative nivået med leder og to nestledere som jobber på heltid og 4 au-medlemmer som i hovedsak er studenter. Oppgavene til arbeidsutvalget er å operasjonalisere organisasjonens mål.
 • I tillegg har vi flere komiteer og utvalg, og tre ansatte.

Finner du ikke ditt lokallag?

Vi har i dag medlemmer ved 38 studiesteder, men bare aktive lokallag ved 22 av de største av dem. Finner du ikke lokallaget ditt i oversikten over betyr det at det ikke er noe aktivt lokallag ved ditt studiested. 

I så fall kan du starte lokallaget selv! Hør med noen du kjenner om de vil være med (det er alltid lettere å være flere) og ta kontakt med oss, så hjelper vi dere igang.

Jeg vil starte et lokallag!

Pedagogstudentenes retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold beskriver hvordan organisasjonen mottar og håndterer varsler om forhold som strider mot organisasjonens grunnprinsipper og verdier, nedskrevet i organisasjonens styringsdokumenter. Retningslinjene omhandler ansvar og myndighet knyttet til mottakelse og beslutningsdyktighet knyttet til varsling, rutiner for mottakelse av varsel, saksgang i håndtering av varsel, mulige konsekvenser og oppfølging etter varslingsprosess.

 

Hvem gjelder retningslinjene for varsling for?

Retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og medlemmer som er i utøvelse av sitt verv og/eller deltar på aktiviteter som Pedagogstudentene er ansvarlig for.


Hva er kritikkverdige forhold?

Med kritikkverdige forhold er forhold som strider mot alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.


Ansvar og myndighet

Ledelsen, sammen med en organisasjonsrådgiver, har ansvar for å håndtere et varsel. Deres oppgave er å vurdere og undersøke varselet gjennom samtaler med alle involverte. Ledelsen tar så beslutning i saken. Beslutningen kan klages til et lukket arbeidsutvalgsmøte. Om varselet gjelder en i arbeidsutvalget vil møtet foregå uten vedkommende. En varslingsprosess skal håndteres i tråd med taushetsplikt og personvern.

 

Rutiner ved varsling – hvordan går du fram?

Når en tillitsvalgt eller medlem har fått kjennskap til eller opplevd kritikkverdige forhold og ønsker å si ifra om dette kan det gjøres på følgende måte:

 1. Som hovedregel skal tillitsvalgte og medlemmer varsle internt til en i Pedagogstudentenes sentrale ledelse.
 2. Dersom forholdet gjør det vanskelig å varsle til den sentrale ledelsen kan man varsle til lokallagsleder i sitt lokallag, som deretter tar det videre til sentral ledelse eller organisasjonsrådgiver.

Rutiner for den som mottar varsel

 1. Finn et skjermet sted å ha samtalen, lytt og sørg for at den som varsler opplever seg trygg. Ta gjerne notater under samtalen om det er naturlig, eller umiddelbart etter. Informer om at alt personen forteller holdes fortrolig, men at du har plikt til å ta det videre til ledelsen og/eller organisasjonsrådgiver.
 2. Kontakt en i ledelsen eller organisasjonsrådgiver og informer om situasjonen. Dersom varselet gjelder en i ledelsen, kontakter du den i ledelsen det ikke gjelder eller organisasjonsrådgiver.
 3. Leder eller nestleder har ansvar for videre oppfølging av situasjonen, sammen med organisasjonsrådgiver.
 4. Ledelsen og organisasjonsrådgiver vurderer om forholdet er en sak for Pedagogstudentene. Dersom det er en sak for organisasjonen, har ledelsen og organisasjonsrådgiver ansvar for videre saksgang.

Videre saksgang og oppfølging

 1. Den som har mottatt varslingen skal snarest mulig legge en plan for hva som skal gjøres med det kritikkverdige forholdet. Ledelsen og/eller organisasjonsrådgiver har ansvar for å ivareta den som har varslet og den som varselet gjelder.
 2. Varsleren får tilbakemelding om hva som skjer med saken det er varslet om så snart som mulig, og senest innen to uker.
 3. Den/de som varselet gjelder skal også få informasjon om hva som skjer med saken innen to uker, så sant ikke særlige grunner tilsier noe annet.
 4. Ledelsen/en i ledelsen innhenter så, sammen med organisasjonsrådgiver, informasjon om varselet gjennom samtaler med involverte parter. Alle møter skal referatføres.
 5. Ledelsen/en i ledelsen og organisasjonsrådgiver tar så fort det lar seg gjøre beslutning i saken, på bakgrunn av alvorlighetsgrad og situasjon. Om personen det er varslet mot ikke ønsker å forklare seg, vil ledelsen kunne konkludere med bakgrunn av fakta de har i saken.

Mulige beslutninger

Ingen konsekvens: Saken anses som løst uten videre konsekvenser for de involverte.
Skriftlig advarsel: Den varselet gjelder får skriftlig advarsel om at forholdet ikke  kan gjenta seg.
Suspensjon: Den varselet gjelder blir suspendert fra deltakelse på Pedagogstudentenes arrangement(er) i en bestemt periode.

Kontrollkomiteen påser at de ulike organene følger de reglene som organisasjonen har satt og ikke vedtar motstridende politikk.

Valgkomiteen søker å finne de beste kandidatene som skal drive organisasjonen og påse at vi når våre mål.

 

 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsområdene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater.
 • Valgkomiteen skal avlegge skriftlig rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens styringsdokumenter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon for landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, møteledelse og andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal, etter forespørsel fra de ovennevnte, uttale seg om sin fortolkning om organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport til landsstyremøtene og på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skal, sammen med andre valgte protokollunderskrivere, skrive under protokoll fra landsstyremøtene og landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal, ved behov, bistå ved opptelling av stemmer ved valg og voteringer.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20% stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene. Da kan du registrere ditt arbeidsforhold og få fulle rettigheter som yrkesaktig medlem i Utdanningsforbundet.

Les mer om hva dette betyr for deg!

Pedagogstudentene heter

 • Norwegian Teacher Student Union på engelsk
 • Pedagogastudeanttat på nordsamisk
 • Pedagogestudeenth på sørsamisk
 • Pedagåvggåstudenta på lulesamisk