Om oss

Hvem er vi?

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. Vi er også studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere.

Størst på lærerutdanning

Med 20 000 medlemmer er vi Norges klart største organisasjon for framtidens lærere. Vi jobber for å gjøre utdanningene bedre, styrke studenters rettigheter og serve våre medlemmer. 

Og som medlem av Pedagogstudentene er du også del av et fellesskap. Det er særlig i lokallagene hvor du vil merke det gjennom deres mange faglige og sosiale arrangementer. 

Vi finnes i hele landet

Med aktive lokallag ved de aller fleste utdanningsinstitusjonene vil du mest sannsynlig finne et lokalt styre som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus til å påvirke egen utdanning på deres studiested. 

Hvis du vil det, kan du bli en del av dette ved å engasjere deg der du studerer.

Pedagogstudentene gjør alt vi kan for at alle våre 20 000 medlemmer skal få en best mulig utdanning gjennom at studentenes meninger blir hørt. I tillegg tilbyr vi også rådgivning og støtte hvis det skjer noe i utdanningen din, arrangerer ulike arrangementer og samt en rekke andre medlemsfordeler.

Lokallagene jobber mye med å arrangere faglige og sosiale arrangementer.

Sannsynligheten er stor for at Pedagogstudentene har et lokallagsstyre ved ditt studiested. Det vil si at det er tillitsvalgte som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus.

 • at din utdanning skal holde høy kvalitet
 • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
 • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
 • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
 • at våre utdanninger er praksisnære og profesjonsrettet
 • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis
Les mer om vår politikk

Alle som studerer på et lærerstudium eller på et annet studium som kvalifiserer til å jobbe i norsk skole eller barnehage kan være medlem i Pedagogstudentene. Det inkluderer blant annet:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10
 • Lektorutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Pedagogikk- og spesialpedagogikkutdanning

Organisasjonens struktur

Pedagogstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon. Det vil si at vi både har aktiviteter for våre medlemmmer og at vi jobber for våre medlemmers interesser politisk. 

For at vi skal klare å gjøre jobben best mulig er vi organisert med flere organisasjonsledd.

 • Lokallagene driver det meste av medlemsaktiviteten og verving av nye medlemmer. Det er også lokallagenes årsmøter som velger hvem som skal møte på landsmøtet.
 • Landsmøtet er vårt øverste besluttende organ. De bestemmer hva Pedagogstudentene skal mene og jobbe for, og velge hvem som skal jobbe for å nå målene. Alle lokallagene er representert på landsmøtet som foregår en gang i året.
 • Landsstyret er organet som både påser at landsmøetets vedtak følges opp, og så vedtar de utdypende politikk og uttalelser. Her møter en representant fra hvert lokallag, og de møtes 5 ganger i året.
 • Arbeidsutvalget er det operative nivået med leder og to nestledere som jobber på heltid og 4 au-medlemmer som i hovedsak er studenter. Oppgavene til arbeidsutvalget er å operasjonalisere organisasjonens mål.
 • I tillegg har vi flere komiteer og utvalg, og tre ansatte.

Finner du ikke ditt lokallag?

Vi har i dag medlemmer ved 38 studiesteder, men bare aktive lokallag ved 22 av de største av dem. Finner du ikke lokallaget ditt i oversikten over betyr det at det ikke er noe aktivt lokallag ved ditt studiested. 

I så fall kan du starte lokallaget selv! Hør med noen du kjenner om de vil være med (det er alltid lettere å være flere) og ta kontakt med oss, så hjelper vi dere igang.

Jeg vil starte et lokallag!

Kontrollkomiteen påser at de ulike organene følger de reglene som organisasjonen har satt og ikke vedtar motstridende politikk.

Valgkomiteen søker å finne de beste kandidatene som skal drive organisasjonen og påse at vi når våre mål.

 

 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsområdene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater.
 • Valgkomiteen skal avlegge skriftlig rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens styringsdokumenter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon for landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, møteledelse og andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal, etter forespørsel fra de ovennevnte, uttale seg om sin fortolkning om organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport til landsstyremøtene og på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skal, sammen med andre valgte protokollunderskrivere, skrive under protokoll fra landsstyremøtene og landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal, ved behov, bistå ved opptelling av stemmer ved valg og voteringer.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20% stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene kan du registrere ditt arbeidsforhold og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om hva det betyr lengre ned.

Les mer om hva dette betyr for deg!

Pedagogstudentene heter

 • Norwegian Teacher Student Union på engelsk
 • Pedagogastudeanttat på nordsamisk
 • Pedagogestudeenth på sørsamisk
 • Pedagåvggåstudenta på lulesamisk