Arbeids­program

Et arbeidsprogram er bestillingen fra landsmøtet til organisasjonen for kommende landsmøteperiode.

Arbeidsprogram 2021–2022

Arbeidsprogrammet framhever de prioriterte målene for organisasjonen i landsmøteperioden 2021-2022. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

Pedagogstudentene skal arbeide for:

  • Å øke finansieringen for lærerutdanningene til kostnadskategori C eller høyere, eller tilsvarende dersom dagens finansieringssystem endres.
  • Høyere kvalitet i praksis i lærerutdanningene.
  • Å skape lokal aktivitet og gi medlemskap i organisasjonen økt verdi.
  • En bedre overgang fra utdanning til yrke, gjennom veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barnehage, skole og videregående opplæring, i tråd med nasjonale rammer.
  • Å følge opp arbeidet med revisjon av rammeplan for barnehagelærerutdanningen.
  • At lærerstudentenes stemme blir hørt i stortingsvalget 2021.
  • Å sette i gang en piloteringsordning av barnehagelærerutdanning på masternivå.
  • Mer profesjonsnære lærerutdanninger med utdannere som har minst tre år relevant arbeidserfaring fra fagfeltet.
  • Å følge opp arbeidet med NOKUTs evaluering av lektorutdanningene.
Les mer om: