Dokumenter

Pedagogstudentenes dokumenter er til for at vi skal ha en felles enighet om hvordan organisasjonen skal organiseres, driftes, hvilke regler som gjelder og hva vi skal jobbe for. Vi har derfor tre overordnede typer dokumenter styringsdokumenter, politiske dokumenter og organisatoriske dokumenter.

Styringsdokumenter

Styringsdokumentene er de settene med dokumenter som alle andre dokumenter er nødt til å være i tråd med. Dersom det er noe som er motstridende mellom ulike dokumenter er det som står i styringsdokumentene det som gjelder. 

Styringsdokumentene har også et internt hierarki, hvor vedtektene er det øverste dokumentet, der etter er det prinsipprogrammet før økonomireglementet og arbeidsprogrammet kommer etter. 

Vedtektene

Vedtekter er organisasjonens "grunnlov". Vedtektene beskriver blant annet hva formålet med organisasjonen er, hva den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan organisasjonsdemokratiet fungerer.

Gå til vedtektene

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet er en samling av organisasjonens meninger på de viktigste politiske sakene. Det fastsetter den overordnede politikken til Pedagostudentene og inneholder politikk som både omfatter flere eller alle utdanningene samlet, og noe mer studiespesifikt. 

Prinsipprogrammet på nynorsk

Prinsipprogrammet på bokmål

Økonomireglementet

Økonomireglementet regulerer organisasjonens regler for økonomistyring og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen.

Her finner du regler for refusjon av utlegg, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder.

Gå til økonomireglementet

Arbeidsprogrammet

Pedagogstudentenes arbeidsprogram er landsmøtets bestilling til organisasjonen for den kommende periode. Arbeidsprogrammet tar for seg hva organisasjonen skal prioritere å jobbe med både når det kommer til politiske og organisatoriske saker – både nasjonalt og lokalt. 

Gå til arbeidsprogrammet

Politiske dokumenter

Mens prinsipprogrammet omhandler de overordnede politiske meningene til organisasjonen har vi andre dokumenter som er mer utfyllende. Alle disse dokumentene må være i tråd med prinsipprogrammet. Dersom det står noe i disse dokumentene som strider mot det som står i prinsipprogrammet er det alltid det som står i prinsipprogrammet som er gjeldende.

De politiske dokumentene er politiske plattformer, resolusjoner og uttalelser og høringssvar. 

Politiske plattformer

Pedagogstudentene representerer og jobber for flere utdanninger og siden disse har en del mindre og større forskjeller. Og vi ikke nødvendigvis mener det samme om de ulike studiene, har vi utformet politiske plattformer for de fleste utdanningene vi representerer og jobber med å utvikle for de utdanningene som mangler.

Her finner du mer detaljert hva vi mener om de ulike utdanningene.

Les mer om hva vi mener om din utdanning

Resolusjoner

En resolusjon er en politisk uttalelse som blant annet utdyper, konkretiserer og supplerer Pedagogstudentenes politikk på dagsaktuelle områder. 

Eksempler på vedtatte resolusjoner er "Musikkfaget trenger et løft med flere utdannede musikklærere", "Lærerstudenter skal utdannes for bærekraftig utvikling" og "Ja til profesjonsrettet mentorordning for lektorutdanning".

Gå til våre resolusjoner

Høringer

Når regjeringen eller stortinget behandler en sak ønsker de ofte å innhente informasjon fra organisasjoner og personer med særlig kunnskap på feltet. Dette gjøres gjennom en såkalt høring.

Høringer organiseres på en av to måter, skriftlig eller muntlig. Vi følger sakene vi er opptatt av nøye og søker å komme med gode høringssvar på alle relevante høringer for å fremme vårt syn.

Dette er en av måtene vi jobber for å få gjennomslag for de politiske sakene våre. 

Les innsendte høringer

Organisatoriske dokumenter

Mens vedtektene er "grunnloven" har vi også behov for mer detaljerte regler og retningslinjer på utvalgte områder. Disse dokumentene er det som går under betegnelsen organisatoriske dokumenter. 

Mandater

Alle komiteer og utvalg har et mandat som sier hva som er organisasjonens bestilling fra dem. Altså hva den enkelte komité skal utføre av arbeid.

Er du nysgjerrig på hva de ulike komiteene gjør? Har du lyst til å stille til valg, men usikker på hva eller ønsker å vite mer om hva som forventes? Da er mandatene et fint sted for å skaffe deg den kunnskapen.

I tillegg kan du snakke med de som sitter i den aktuelle komiteen, valgkomiteen eller andre med erfaring.  

Les de ulike mandatene
Les mer om: