Dokumenter

Pedagogstudentenes dokumenter er til for at vi skal ha en felles enighet om hvordan organisasjonen skal organiseres, driftes, hvilke regler som gjelder og hva vi skal jobbe for. Vi har derfor tre overordnede typer dokumenter styringsdokumenter, politiske dokumenter og organisatoriske dokumenter.

Styringsdokumenter

Styringsdokumentene er de settene med dokumenter som alle andre dokumenter er nødt til å være i tråd med. Dersom det er noe som er motstridende mellom ulike dokumenter er det som står i styringsdokumentene det som gjelder. 

Styringsdokumentene har også et internt hierarki, hvor vedtektene er det øverste dokumentet, der etter er det prinsipprogrammet før økonomireglementet og arbeidsprogrammet kommer etter. 

Vedtekter er organisasjonens "grunnlov". Vedtektene beskriver blant annet hva formålet med organisasjonen er, hva den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan organisasjonsdemokratiet fungerer.

Gå til vedtektene

Prinsipprogrammet er en samling av organisasjonens meninger på de viktigste politiske sakene. Det fastsetter den overordnede politikken til Lærerstudentene og inneholder politikk som både omfatter flere eller alle utdanningene samlet, og noe mer studiespesifikt.

LES PRINSIPPROGRAMMET HER

Økonomireglementet regulerer organisasjonens regler for økonomistyring og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen.

Her finner du regler for refusjon av utlegg, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder.

Gå til økonomireglementet

Pedagogstudentenes arbeidsprogram er landsmøtets bestilling til organisasjonen for den kommende periode. Arbeidsprogrammet tar for seg hva organisasjonen skal prioritere å jobbe med både når det kommer til politiske og organisatoriske saker – både nasjonalt og lokalt. 

Gå til arbeidsprogrammet

Valgreglementet setter rammene for, og regulerer gjennomføringen av valg i Lærerstudentene i Utdanningsforbundet. Reglementet er underlagt vedtektene.

Les valgreglementet

Politiske dokumenter

Mens prinsipprogrammet omhandler de overordnede politiske meningene til organisasjonen har vi andre dokumenter som er mer utfyllende. Alle disse dokumentene må være i tråd med prinsipprogrammet. Dersom det står noe i disse dokumentene som strider mot det som står i prinsipprogrammet er det alltid det som står i prinsipprogrammet som er gjeldende.

De andre politiske dokumentene er resolusjoner og uttalelser, samt høringssvar. 

En resolusjon er en politisk uttalelse som blant annet utdyper, konkretiserer og supplerer Pedagogstudentenes politikk på dagsaktuelle områder. 

Eksempler på vedtatte resolusjoner er "Musikkfaget trenger et løft med flere utdannede musikklærere", "Lærerstudenter skal utdannes for bærekraftig utvikling" og "Ja til profesjonsrettet mentorordning for lektorutdanning".

Gå til våre resolusjoner

Når regjeringen eller stortinget behandler en sak ønsker de ofte å innhente informasjon fra organisasjoner og personer med særlig kunnskap på feltet. Dette gjøres gjennom en såkalt høring.

Høringer organiseres på en av to måter, skriftlig eller muntlig. Vi følger sakene vi er opptatt av nøye og søker å komme med gode høringssvar på alle relevante høringer for å fremme vårt syn.

Dette er en av måtene vi jobber for å få gjennomslag for de politiske sakene våre. 

Les innsendte høringer

Organisatoriske dokumenter

Mens vedtektene er "grunnloven" har vi også behov for mer detaljerte regler og retningslinjer på utvalgte områder. Disse dokumentene er det som går under betegnelsen organisatoriske dokumenter. 

Alle komiteer og utvalg har et mandat som sier hva som er organisasjonens bestilling fra dem. Altså hva den enkelte komité skal utføre av arbeid.

Er du nysgjerrig på hva de ulike komiteene gjør? Har du lyst til å stille til valg, men usikker på hva eller ønsker å vite mer om hva som forventes? Da er mandatene et fint sted for å skaffe deg den kunnskapen.

I tillegg kan du snakke med de som sitter i den aktuelle komiteen, valgkomiteen eller andre med erfaring.  

Les de ulike mandatene

I tillegg til nevnte dokumenter vedtok landsmøtet i 2021 etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene speiler organisasjonens grunnverdier og er retningsgivende både for det politiske og organisatoriske arbeidet. Lokale og nasjonale møteplasser i regi av Lærerstudentene omfattes av disse retningslinjene. Lærerstudentenes tillitsvalgte skal også opptre i tråd med disse. Lærerstudentene baserer også sin drift på Lærerprofesjonens etiske plattform.  

Les de etiske retningslinjene

Arkiv

Se eldre versjoner av våre dokumenter:

Protokoller og sakspapir fra tidligere møter: 

Les mer om: