Fra 3+2 til barnehagelektor

Vedtatt på landsstyremøte 3, 2018/2019.

I 2018 går ni av ti barn under skolepliktig alder i norske barnehager1. Å satse på kvalitet i barnehagen er dermed en effektiv måte å gi nesten alle barn i Norge en best mulig start på utdanningsløpet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en barnehage aldri vil kunne være bedre enn sine ansatte. Kvaliteten til de ansatte defineres i stor grad av kvaliteten i grunnutdanningen.

Pedagogstudentene krever derfor et forsøk på en omstrukturering av utdanningen for å heve nettopp denne kvaliteten. Det bør skje gjennom en pilotering av integrert masterutdanning for barnehagelærere.

I 2010 gjennomførte NOKUT en omfattende evaluering av førskolelærerutdanningen. I sin rapport skrev de at de ikke kunne se grunner til å stille lavere krav til lærerne i barnehagen enn til lærere i skolen2. Ifølge Pettersvold og Østrems forskning 3 vil masterutdannede barnehagelærere kunne forholde seg kritisk reflekterende til egen praksis i møte med barna, samt kunne anvende kunnskapsbasert pedagogisk arbeid basert på oppdatert forskning. Dette vil heve kvaliteten i norske barnehager.

Dagens masterutdannede barnehagelærere er utdannet gjennom en bachelorutdanning pluss et masterløp, altså en 3+2 modell. Pedagogstudentene mener imidlertid at en integrert barnehagelærerutdanning er et alternativ til denne 3+2-modellen som bør testes ut. En slik utdanning har bedre forutsetninger for å bidra til praksisnærhet i alle fem årene – noe som er avgjørende for kvaliteten i utdanningen.

Selv om NOKUT i 2010 kom med klare, faglige argumenter for å utvide barnehagelærerutdanningen til en integrert master, kunne de ikke - med hensyn til den daværende barnehagelærermangelen - forsvare å anbefale dette. Nå er situasjonen annerledes, og SSB framskriver et overskudd av barnehagelærere de neste 20 årene4.

Følgegruppen for barnehagelærerutdanning mener derfor at barnehagefeltet er klar for å ta imot barnehagelektoren5.

Pedagogstudentene mener det er på tide å følge de faglige anbefalingene og gjøre en pilotering på en integrert barnehagelærerudanning på masternivå.

Pedagogstudentene krever:

  • At det igangsettes en piloteringsordning av en integrert barnehagelærerutdanning på masternivå
Les mer om: