Skikkethet

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har de faglige og personlige forutsetningene for å fungere forsvarlig i sin kommende profesjonsutøvelse. Formålet med skikkethetsvurdering er å beskytte spesielt sårbare grupper mot uskikkede yrkesutøvere.

Lærerutdanningene er blant de utdanningene som er lovpålagt å vurdere om studentene er skikket for yrket. Å bli vurdert som skikket er en forutsetning for å motta vitnemål for fullført lærerutdanning. Det er ikke nok å kun tilfredsstille de faglige kravene.

Det er bra og handler om noe så enkelt som at barn og unge skal ha det trygt og møte kompetente lærere som kan ivareta de på en god måte.

Ansvar for å varsle

Det er viktig å fange opp studenter som kan være uskikket på et tidlig tidspunkt for å kunne sette inn riktige hjelpetiltak i studieløpet. I dette arbeidet har alle – interne og eksterne faglærere og veiledere, samt studenter – som er i kontakt med studenten et ansvar for å varsle ved bekymringsfulle forhold.

Dersom du er usikker på om en medstudent er skikket bør du melde tvil. Se nettsidene til din utdanningsinstitusjon for informasjon om hvordan levere tvilsmelding.

Løpende skikkethetsvurdering

Den løpende skikkethetsvurderingen er en formativ vurdering som skal hjelpe studenten til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt holdninger, gjennom hele studiet. Skikkethet er ikke noe konstant, men noe som utvikles. Det stilles derfor økende krav gjennom studieløpet.

Selv om praksis er den delen av studiet som gir best grunnlag for skikkethetsvurdering, skal også den teoretiske delen, samt studentens opptreden og atferd være del av vurderingsgrunnlaget. Alle som har med studenten i utdanningssituasjonen å gjøre, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger, samt melde fra om bekymringsfulle forhold.

Mindre forhold bør bli forsøkt løst gjennom veiledning og i samtaler.

Særskilt skikkethetsvurdering

Når utdanningsinstitusjonen mottar en tvilsmelding, som ikke åpenbart er ugrunnet, skal institusjonsansvarlig for skikkethet igangsette en særskilt skikkethetsvurdering. For å sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig, skal studenten få mulighet til å få fram sin side av saken. Det får studenten mulighet til gjennom en såkalt vurderingssamtale.

Dersom institusjonsansvarlig finner at det er tvil om studentens skikkethet, skal studenten få utvidet oppfølging og veiledning, med mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe.

Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal saken sendes for behandling i skikkethetsnemnda.

Behandling i skikkethetsnemda

Skikkethetsnemda skal behandle all skriftlig dokumentasjon i saken. Dersom nemda mener det er nødvendig, kan de utrede saken ytterligere. Nemda fatter ikke en beslutning, men innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke.

Dersom nemda mener studenten ikke er skikket skal de også innstille på om studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

Styret selv eller institusjonens klagenemnd tar den endelige beslutningen. Denne beslutningen kan påklages til Felles klagenemd. Klageinstans for Den sentrale klagenemnd er Nasjonal felles klagenemnd (eller ev. Sivilombudsmannen).

En student regnes som uskikket hvis ett eller flere av disse kriteriene i skikkethetsforskriften er oppfylt:

  1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
  2. studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
  3. studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
  4. studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.
  5. studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
  6. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.
  7. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
  8. studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

Studentombud er en uavhengig og nøytral bistandsinstans for studenter som skal gi studenter uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. Hos studentombud kan du få hjelp til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag som du opplever ikke kan løses hos andre instanser ved utdanningsinstitusjonen.

Videre kan studentombudet hjelpe deg med å få innsikt i dine rettigheter og plikter som student, veilede deg i forbindelse med blant annet klager og skikkethetssaker. Du kan også få hjelp til å lese over utkast til søknad eller klage og bistand i møter mellom deg som student og utdanningsinstitusjonen.

Et studentombud kan både jobbe systematisk og bistå enkeltstudenter for å passe på at studentenes rettigheter håndheves, og at institusjonene følger loven.

Tilbudet er gratis og uforpliktende, og det er ikke behov for henvisning.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OsloMet – storbyuniversitetet

Sámi allskuvla/Samisk høgskole

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge