Illustrasjon med Pride-flagg.

Hele skole-Norge tar avstand fra hets og trusler mot ansatte i skole og barnehage

Vi tar avstand fra hets og trusler mot ansatte i skoler og barnehager

Natt til 25. juni 2022 ble det skeive miljøet angrepet, to menneskeliv gikk tapt, mange ble skadet og enda flere ble berørt og traumatisert. I flere fora har debatten om skeives rettigheter hardnet til. 

Skolen er ikke verdinøytral. Den skal stå opp for mangfold, likeverd og toleranse. Inkludering og gjensidig respekt kan ikke bare vedtas, det må praktiseres, læres og erfares. Alle barn skal fra de er små vite at de er akseptert for den de er. Der spiller skolen en helt vesentlig rolle.

Det gjør inntrykk når unge mennesker forteller om utrygghet.

En ung stemme skriver i Aftenposten Si;D:

«Hver gang jeg viser min kjærlighet, risikerer jeg at noen andre viser sitt hat.»

Barnehagens og skolens mandat er klart. De skal aktivt bidra til inkludering og likeverd, og motarbeide alle former for diskriminering. Vi som underskriver dette innlegget, gir vår fulle støtte til det gode og viktige inkluderingsarbeidet som drives i skoler og barnehager over hele landet.

At skoler og barnehager skal jobbe for mangfold, respekt, toleranse, likeverd og solidaritet er udiskutabelt, og det er et kontinuerlig arbeid som pågår hele året. Det har også et samlet storting gitt klare føringer om gjennom opplæringslovens formålsparagraf og læreplanverket.

Som de viktigste fellesarenaene for barn og unge i samfunnet er det avgjørende at det er trygt både å være skeiv og leve i skeive familier, for barn og ansatte i barnehager og skoler. Det skal være trygt å undervise om pensum knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Dessverre er ikke dette tilfellet alle steder i dag. Flere barnehager og skoler opplever at regnbueflagg blir revet ned, rektorer har mottatt trusler og i kommentarfeltene skrives hatefulle ytringer om indoktrinering av barn og unge.

Den stortingsvedtatte opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse anerkjenner at mange barn og unge som bryter med normene for kjønn og seksualitet, møter negative reaksjoner og holdninger. Opptrappingsplanen slår derfor fast at alle tjenester som jobber med barn og unge skal ha grunnleggende kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, slik at de kan møte barn og unge som har spørsmål om kjønn og seksualitet på en trygg og kompetent måte.

Vi må stå sammen mot hat og trusler mot ansatte i barnehager og på skolene som gjør jobben sin og følger opp det som myndighetene bestemmer, og at vi tar avstand for all form for hets, vandalisering, trusler og vold. Slik uakseptabel atferd går utover ansatte i barnehager og skoler som hver dag gjør en heroisk jobb, og det ødelegger også for en legitim politisk debatt om grensene for innholdet i undervisning, hvor man finner delte meninger både blant foreldre, politikere og befolkningen for øvrig.

Det skal være trygt å snakke om mangfold, motvirke hat og terror, og jobbe for inkludering. Det skal være trygt for skeive familier å levere barnet sitt i barnehagen eller på skolen og det skal være trygt for skeive barn og unge å gå på skolen og i barnehagen. Det skal også være trygt for skeive ansatte å jobbe i skoler og i barnehager over hele landet.

Det er vårt ansvar som samfunn å bidra til dette.

Utdanning – og forskningskomiteen på Stortinget: 

Hege Bae Nyholt, leder, Rødt 

Elise Waagen, 1. nestleder, Arbeiderpartiet

Lise Selnes, Arbeiderpartiet 

Jorodd Asphjell, Arbeiderpartiet

Øystein Mathisen, Arbeiderpartiet

Marit Knutsdatter Strand, 1. nestleder, Senterpartiet 

Maren Grøthe, Senterpartiet 

Jan Tore Sanner, fraksjonsleder, Høyre

Kari-Anne Jønnes, Høyre 

Margret Hagerup, Høyre

Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet 

Grete Vold, Sosialistisk Venstreparti 

Abid Raja, Venstre 

Følgende fagforeninger og organisasjoner har slutte seg til oppropet:

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet 

Mette Nord, leder Fagforbundet 

Mimmi Kvisvik, leder FO

Mette Johnsen Walker, leder Skolenes landsforbund 

Stig Johannessen, leder Skolelederforbundet

Helle Christin Nyhuus Lektorlaget 

Inge Alexander Gjestvang, leder Fri foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, leder Skeiv Ungdom 

Lars Strande Syrrist, leder Pedagogstudentene 

Petter Andreas Lone, leder Elevorganisasjonen 

Marius Chramer, leder Foreldreutvalget for grunnskolen

Andreas Halvorsrud, leder Lektorstudentene