Det femte året på grunnskolelærerutdanningene: Hvor blir det av pengene?

Neste år risikerer grunnskolelærerutdanningene dårligere finansiering. Vi jobber aktivt for å bedre finansieringen slik at utdanningen får den kvaliteten som vi mener både vi som studenter og de som skal bli barna og elevene våre fortjener.

De første av oss starter sitt femte grunnskolelærerutdanningsår høsten 2021. Siden grunnskolelærerutdanningen ble innført har regjeringen lovet våre lærerutdanningsinstitusjoner at det vil komme penger til det siste året. I regjeringen sitt forslag til statsbudjett for 2021 er det bevilget altfor lite penger!

Dette er saken:

Hva har skjedd?

Det er foreslått bevilget 89,1 millioner i halvårseffekt og 178 millioner i helårseffekt. Dette er basisfinansiering og er beregnet ut fra kandidatmåltallene, altså et minstekrav som departementet regulererom om antall uteksaminerte kandidater den enkelte institusjonen skal ha.  

Hva er problemet?

  • Institusjonene har et lagt høyere antall studenter enn kandidatmåltallene som er satt. Bla. Fordi kandidatmåltallene er beregnet ut fra 4-årig-GLU, mens masterkullene er større.
  • Den resultatbaserte delen av finansieringen (30 %) blir etterbetalt først to år i etterkant
  • Institusjonene må nå bygge ut kapasitet for et helt nytt år med høye krav til vitenskapelige ansatte, forskning og til praksisforankring uten at de har tilstrekkelige midler til det. 

Hva kan bli konsekvensene av at det er bevilget for lite penger i statsbudsjettet? 

  • Redusert opptak av studenter. Institusjonene blir nødt til å nedskalere sin kapasitet for opptak av nye studenter, for å ha et helhetlig forsvarlig tilbud eksisterende studenter.
  • Vi vil oppleve redusert fagtilbud. Det betyr at våre elever risikerer flere lærere uten kompetanse i flere av skolens fag.
  • Redusert kvalitet i praksis. Vi har ikke råd til flere dårlige opplevelser i praksis. Særlig ikke når halvparten av de som vurderer å slutte grunngir det i nettopp dårlige praksisopplevelser
  • Oppfølgingen av studentenes profesjonsretta masteroppgaver er truet. For at reformen skal lykkes er det helt kritisk at vi får nødvendig veiledning gjennom dette arbeidet.

Hva er de reelle kostnadene?

I utgangspunktet ligger grunnskolelærerutdanningene i feil kategori med tanke på at det er integrerte masterutdanninger som er utstyrskrevende og med høye praksiskostnader.

Tar man likevel utgangspunkt i at grunnskolelærerutdanningene skal fortsette å ligge i kategori D, beregner UHR at kostnadene minst blir på 270 millioner i en helårseffekt, altså 135 millioner i en halvårseffekt for 2021. Det vil si en økning på minst 45 millioner i forslaget til statsbudjett for 2021.

Pedagogstudentene mener at institusjonene må kompenseres for de reelle utgiftene med det femte masteråret på grunnskolelærerutdanningene.

Hva gjør Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene har vært i høring i Utdanning og forskningskomiteen på Stortinget og gitt innspill om finansieringen av det femte året. I tillegg jobber vi generelt opp mot partiene på stortinget og mot kontaktene våre i UHR.

I tillegg til finansieringen av det femte året, jobber vi generelt aktivt for å bedre finansieringen av alle lærerutdanningene våre. Lærerutdanningene i dag er underfinansiertte blant annet på grunn av høye praksiskostnader, at de er utstyrskrevende utdanninger og at det er høye krav til både forskning og profesjonsnærhet. Generelt mener vi at alle lærerutdanningene burde bli finansert bedre gjennom å ligge minst i kategori C i finansieringssystemet for høyere utdanning.

I oktober vedtok Stortinget et forslag fra FrP som lyder: «Stortinget ber regjeringen om en gjennomgang av finansieringskategoriene i høyere utdanning, for å sikre at utdanninger som ingeniørfag, lærerutdanninger og andre utdanninger som er etterspurt i arbeidsmarkedet har riktig finansiering.». Pedagogstudentene har jobbet for dette i lang tid, og vi vil følge denne prosessen tett for å jobbe for at lærerutdanningene får de nødvendige rammene.

Se vårt høringsinnspill til statsbudsjettet:

Se hva vårt høringsinnspill til Utdanningskomiteen

 

Hva må politikerne gjøre?

Mindretallregjeringen må forhandle for å få flertall for statsbudsjettet neste år. Vi setter vår lit til at politikerne retter opp finansiering av det femte året av grunnskolelærerutdanningene. Den videre prosessen er:

  • 27. november avgir Utdanning og forskningskomiteen sin innstilling
  • 3. desember skal statbudsjettet behandles i Stortinget

Vi skal jobbe intenst for at det femte året på grunnskolelærerutdanningene får de nødvendige rammene fram mot høsten 2021.

Les mer: