Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 2, 2021/2022.

Samlefil

00.02 – 21/22       Konstitueringssaker

00.02.01 – 21/22                           Godkjenning av innkalling
00.02.02 – 21/22                           Valg av ordstyrere
00.02.03 – 21/22                           Valg av protokollfører
00.02.04 – 21/22                           Valg av protokollunderskrivere
00.02.05 – 21/22                           Godkjenning av saksliste
00.02.06 – 21/22                           Godkjenning av dagsorden
00.02.07 – 21/22                           Godkjenning av forretningsorden

01.02 – 21/22       Rapporter

01.02.01 – 21/22                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.02.02 – 21/22                           Rapport fra valgkomiteen
01.02.03 – 21/22                           Lokallagsrapporter
01.02.04 – 21/22                           Økonomirapport
01.02.05 – 21/22                           Rapport fra kontrollkomiteen

02.02 – 21/22       Saker

02.02.01 – 21/22                          Innspill til vedtektene
02.02.02 – 21/22                          Innspill til mandat valgkomité
02.02.03 – 21/22                          Innspill til mandat kontrollkomité
02.02.04 – 21/22                          Arbeid med resolusjoner
02.02.05 – 21/22                          Omdisponering av budsjett                  

03.02 – 21/22       Resolusjoner

Det har ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling.

04.02 – 21/22       Valg og oppnevninger

04.02.01 – 21/22                          Suppleringsvalg

05.02 – 21/22       Eventuelt
 

Les mer om: