En dame ser spørrende på en mann med ryggen til. (Foto)

Hva er riktig lønn for deg som lærervikar?

Jobber du i barnehage eller skole ved siden av studiene? Vi har prøvd å svare på de mest vanlige spørsmålene våre medlemmer har. Har du spørsmål om din egen stilling, anbefaler vi å ta kontakt med Utdanningsforbundets tillitsvalgte på din arbeidsplass.

  • Alle tallene det vises til på denne siden er basert på tariffavtalen med KS 2022–2024, altså avtalen mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og Hovedorganisasjonene Unio, Akademikerne, LO og YS.
  • Lærerstudentene er en del av Utdanningsforbundet, som er medlem i Unio
  • KS representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner, utenom Oslo.
  • Jobber du i offentlig barnehage eller skole et annet sted enn Oslo vil tallene være korrekt, men dersom du jobber et annet sted kan det være avvik fra tallene som her er oppgitt.
  • Det kan være vi ikke har rukket å oppdatere tallene siden sist endring.

Utdanningsforbundet kan gi råd

Hvis du har spørsmål, anbefaler vi å ta direkte kontakt med den tillitsvalgte i Utdanningsforbundet på din skole eller barnehage. De vet best hvilke avtaler som gjelder på den enkelte arbeidsplass og er eksperter på lønn og tariff.

Du kan finne kontaktinformasjon ved å klikke deg inn på Utdanningsforbundets sider her. Har du ingen tillitsvalgt på arbeidsplassen din kan du ta kontakt med lokallag eller fylkeslag. 

Innholdsfortegnelse

Lønn i barnehagen

Lønn i skolen

Lønn i barnehagen

Dersom du jobber i barnehage ved siden av studiene skal du lønnes som ufaglært. Det gir en garantert årslønn på 351 200. For å finne timelønnen deler du årslønnen på 1950. Du har derfor krav på 180,10 i timelønn. 

Det at du ikke har krav på mer, betyr ikke at du ikke kan få høyere lønn. Noen steder er praksis at studenter som har fullført 2 år av barnehagelærerutdanningen lønnes som fagarbeider. Dette er opp til arbeidsgiver og er ikke noe du har krav på.

Du kan høre med Utdanningsforbundets tillitsvalgt på arbeidsplassen om hva som er praksis hos dere. Vet du ikke hvem som er tillitsvalgt kan du høre med Utdanningsforbundets lokallag i den aktuelle kommunen 😊

Lønn i skolen

Først kan du lese en generell oversikt over avlønning av lærerkandidater som vikarer i skolen. Videre litt om hvordan det har seg at det er store lønnsforskjeller, lønnsfastsettelse for studenter og hvordan utregning av timelønn fungerer. Til sist finner du en oversikt over timelønnen, årsramme og lengden på undervisningstimene.

I henhold til hovedtariffavtalen med KS skal både ansatte med kun videregående utdanning og de med studiepoeng innen høyere utdanning i undervisningsfag innplasseres i lønnskategori 7960 Lærer uten godkjent utdanning og avlønnes som fagarbeider. Mer informasjon om innplassering i stillingskoder kan du lese mer om på Utdanningsforbundets sider.

Tariffavtalen sier at man minst skal tjene det en fagarbeider gjør. Det er dog ikke til hinder for å forhandle om økt lønn, men det er arbeidsgivers selvstendige vurdering. 

Viktig presisering vedrørende teksten til stillingskode 7960. Her står det blant annet:

Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste, innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet.

Dette omhandler ikke studenter under utdanning, men ansatte som har fullført en ikke-pedagogisk utdanning, men som har kompetanse som fyller de faglige kravene til utdanning.

Som student skal du, som nevnt, innplasseres i lønnskategori 7960 og avlønnes som fagarbeider. I dag (2023–2024) er garantilønnen for fagarbeider 415 300 kroner. Når det gjelder hvordan timelønn skal regnes ut er det flere elementer som spiller inn.

  1. Om du vikarierer som lærer eller som assistent
  2. Lengden på undervisningstimene: 45 eller 60 minutter
  3. Og for ungdomsskolen og VGO: hvilket fag du underviser i.

Lærevikarer lønnes høyere pr time enn assistenter, selv om minstelønnen er lik. Det er blant annet fordi lønnen for en undervisningstime inkluderer både for- og etterarbeid. For å unngå konflikter mellom den arbeidsgiver og -taker om hva som er for- og etterarbeid er det en enighet mellom Utdanningsforbundet og KS om at alle vikartimer skal betales etter formelen, uavhengig om vikarlæreren har noe for- og etterarbeid og om vikaren er faglært eller ikke.

Utregning av timelønn (undervisningstimer)

Dersom du har undervisningsansvar skal timelønnen regnes ut etter følgende formel

Årslønn × 1400 × 100 
—————————————— = timelønn
Årsramme × 1687,5 × 112

Og som nevnt er årslønn for fagarbeider 415 300 kroner og årsrammen bestemmes av ulike faktorer. Dersom du jobber på barnetrinnet (1.–7. trinn) er årsrammen 741 om undervisningstimene er på 60 minutter, og 988 om de er 45 minutter. Mens det på ungdomstrinnet også er avhengig av hvilket fag du underviser i.

Dersom du jobber i barneskole og timene er 60 minutter lange blir utregningen av timelønn (415 300 x 1400 x 100) / (741 x 1687,5 x 112) som gir en timelønn på 415,15 kroner. 

Jobber du derimot på en ungdomsskole eller i videregående opplæring må du, i tillegg til lengden på undervisningstimene, se til årsrammen for det aktuellet faget du underviser i. En oversikt over årsrammen for de ulike fagene og hva det gir i timelønn finner du på Utdanningsforbundets sider under overskriften "Vedlegg 1 til SFS 2213".

Utregning av timelønn (assistenttimer)

Dersom du er ansatt som assistent, er det stillingens krav til utdanning som er styrende for hvilken stillingskategori du skal innplasseres i, det skal stå i stillingsbeskrivelsen. Dersom det ikke er noe krav til utdanning, har de mulighet til å innplassere deg i stillingskode 6572 stillinger uten særskilte krav til utdanning. Men arbeidsgiver kan likevel lønne høyere hvis de ønsker det og den som skal ansettes kan også forhandle lønn ved tilsetting.

Du finner hva du skal ha i timelønn som assistent ved å dele årslønn på 1950. Garantilønn for fagarbeider er for 2023–2024 på 415 300 per år, som gir en timelønn på 212,97, mens det samme for ufaglærte er 351 200 og 180,10. 

GÅ TIL OVERSIKT OVER ÅRSRAMMER

I timelønn for undervisning er det innbakt en viss tid til for- og etterarbeid uten at det er definert nærmere. Timelønn for undervisning dekker selve undervisningstimen på 45 eller 60 minutter med eventuelt tilhørende for-og etterarbeid. Friminutt regnes ikke som for- eller etterarbeid til en undervisningstime, og lønn for inspeksjon i friminutt vil derfor komme til tillegg. Inspeksjon i friminutt lønnes som annet arbeid.

Men dersom du er ansatt i et vikariat med en fast stillingsprosent kan arbeidsgiver fordele og kontrollere hvem som skal utføre andre arbeidsoppgaver slik det er mest hensiktsmessig ut fra skolens behov, og innenfor den enkelte skoles arbeidstidsavtale. Som for eksempel undervisning eller inspeksjon.

Hvis du har vært feil avlønnet, så kan du kreve etterbetaling i inntil tre år, så det gjør ingenting om du har fått feil lønn fram til nå.

Det kan være mange grunner til at det er en forskjell i hva du og en annen student tjener. Blant annet vil timelønnen variere avhengig av om det brukes 60 minutter enheter eller om det brukes 45 minutter enheter for en undervisningstime. Selv om det kan virke som at det er en lønnsforskjell fordi en snakker om timelønn kan det være forskjellen kun handler om lengden på timene, og at det ikke er en forskjell i lønn per klokketime. 

Men det er store forskjeller på lønn både mellom, men også innad i, kommuner. Det er flere grunner til forskjellene. Den ene er at i læreryrket opererer en med begrepet «garantilønn». Det betyr at som ansatt er du garantert en viss lønn. Hvor mye det er avhenger av både hvilken stillingskategori du innplasseres i og hvor mange års ansiennitet du har. Se gjeldende lønnstabeller

I tillegg gir enkelte kommuner ekstra lønn for å tiltrekke seg lærere og i Oslo er det forskjeller avhengig av hvor skolen en arbeider i ligger. Videre kan det gis ulike tillegg, og foruten et garantert tillegg for å være kontaktlærer er alle tilleggene forhandlet frem lokalt. Videre er det mulig å forhandle lønn ved ansettelse. Totalt medfører dette at det er en del ulikheter mellom skoler.

Når det gjelder lønnsforskjeller mellom studenter er det stort sett valg av innplassering etter delvis fullført utdanning som skaper den. Lærerkandidater har krav på å bli innplassert i stillingskategori «7960 Lærer uten godkjent utdanning», men noen steder er praksis at lærerkandidater innplasseres i stillingskategori «7961 Lærer» etter studenten har fullført deler av utdanningen – vanligvis 3 år.

Du kan høre med Utdanningsforbundets tillitsvalgt på arbeidsplassen om hva som er praksis hos dere. Vet du ikke hvem som er tillitsvalgt kan du høre med Utdanningsforbundets lokallag i den aktuelle kommunen 😊

Fulle rettigheter i Utdanningsforbundet

Dersom du i arbeid i utdanningssystemet, og stillingen din er på minst 20 %, kan du velge å betale kontingent for arbeidsforholdet, for å få fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i Utdanningsforbundet i ansettelsesforholdet.

Det betyr at Utdanningsforbundet stiller seg bak deg med hele sitt apparat skulle du ha behov for det. Som hjelp til å forhandle lønn, bistand dersom det dukker opp en konflikt med arbeidsgiver og mye mer.

For å få fulle rettigheter må du også betale medlemskontingent som for tiden er på 1,25% av lønn. Husk at du også får fradrag på skatten for fagforeningskontingent slik at den reelle kostnaden er lavere.