På kontoret

I Oslo sitter vi seks personer og jobber for Pedagogstudentene på fulltid. Tre av oss er tillitsvalgte som har permisjon fra studiene og tre er faste ansatte. Her kan du bli litt bedre kjent med oss og hverdagen på kontoret.

Hverdagen på kontoret er alt annet enn normal. Det er hele tiden nye spennende arbeid, og plutselig kan en dag snus på hodet fordi det skjer noe aktuelt i media, eller det kommer en viktig rapport eller annet dokument.

Vårt mål er å jobbe for å sikre at alle lærerstudenters studie er så godt som mulig. Men det er også mye annet enn å bedrive politisk påvirkningsarbeid som kreves. For at vi skal kunne gjøre det trenger vi en demokratisk organisasjon som sikrer legitimitet bak kravene våre. Derfor har vi flere organer som møtes for å vedta hva vi skal mene og hvilke saker vi skal prioritere. 

Disse møtene skal også organiseres. Mennesker fra hele landet skal samles, de skal ha et sted å bo, mat og vi trenger et sted for å avholde møtet. 

Kort sagt er det mye som skal gjøres. Derfor har vi en nogenlunde arbeidsfordeling oss i mellom. 

Leder

Leder er Lærerstudentene ansikt utad og den som har ansvar for å jobbe med de politiske sakene. Jobben består mye av å møte politikere og andre beslutningstakere, søke å få saker som er viktige for oss i media og respondere på saker som er i media. Videre er det viktig å kjenne sakene godt, kjenne fakta om saken, argumentene for og mot, og hvem som er våre støttespillere og motstandere.

Nestledere

Lærerstudentene har to nestledere - en organisatorisk og en politisk. Nestlederne representerer organisasjonen på ulike møteplasser, både i og utenfor organisasjonen. Sammen har de også ansvar for å følge opp demokraitske organer og arrangementer i Lærerstudentene. 

Politisk nestleder 

Politisk nestleder har sammen med leder ansvar for det internasjonale perspektivet i organisasjonen. I tillegg er politisk nestleder leders stedfortreder, og må derfor ha god oversikt over de politiske sakene.

Organisatorisk nestleder

Organisatorisk nestleder er organisasjonens ansikt innad og den som har organisatorisk ansvar. I det ligger det å være kontaktperson for lokallagene og følge disse opp når det kommer til blant annet årsmøter, verving og annen lokal aktivitet. 

 

Rådgivere

I tillegg til arbeidsutvalget er det tre ansatte rådgivere som hjelper leder og nestleder med det daglige arbeidet. Deres hovedoppgave er å tilrettelegge og rådgi leder og nestlederne. 

Siden de er fast ansatt og har vært ansatt over lengre tid kjenner de også til sakenes historie og bidrar til at vi bevarer kontinuiteten i arbeidet.

De tre rådgiverne jobber i hovedsak med i politikk og kommunikasjon, organisasjon og verving.