Komiteer og utvalg

Pedagogstudentene har fler komiteer som bidrar til at ulike organisasjonen deler av organisasjonen fungerer som den skal.

Komiteer og utvalg

Kontrollkomiteen påser at de ulike organene følger de reglene som organisasjonen har satt og ikke vedtar motstridende politikk.

Valgkomiteen søker å finne de beste kandidatene som skal drive organisasjonen og påse at vi når våre mål.

Prinsipprogramkomiteen settes ned hvert tredje år for å gå gjennom prinsipprogrammet og komme med forslag til  revidering. 

Vedtektskomiteen er også en komité som kun er aktiv hvert tredje år. Deres oppgave er lik prinsipprogrammet sin, men de foreslår da endringer til organisasjonens vedtekter (lover).

Dersom vi skal vedta en ny eller revidere en eldre politisk plattform settes det også ned en komité som skal jobbe frem et forslag på plattform for den utdanningen.

Valgkomiteen

Valgkomiteens jobb er å gi landsmøtet eller landsstyret en anbefaling (innstilling) på hvem som bør velges til ulike verv.

For at de skal kunne utføre arbeidet sitt best mulig er de avhengig av å både observere tillitsvalgte og deltakere på våre arrangementer og snakket med flest mulig. Dette gjør de både for å danne seg et bilde av hver enkelt – er personen interessert i å stille til valg, hva er dens styrker og svakheter.

Når det nærmer seg valg vil komiteen snakke med de som ønsker å stille til valg – kandtidatene – og drøfte seg i mellom hvilken samensetting de mener vil gi det beste resultatet.

Du finner alltid valgkomiteen på våre nasjonale arrangementer. Og de er veldig interessert i å komme i kontakt med deg. Lurer du på noe kan du enten sende de en mail eller ta tak i de på et arrangement.

Hils på valgkomiteen

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen påser at de ulike organene følger de reglene som organisasjonen har satt og ikke vedtar motstridende politikk.

Hils på kontrollkomiteen

Andre komiteer og utvalg

Ved behov settes det ned komiteer som arbeider med spesifikke saker. Eksepler på det er arbeidsgrupper som jobber med å utarbeide utkast på nye politiske plattformer eller revidering av eksisterende plattformer.

Les mer om andre komiteer og utvalg