Komiteer og utvalg

Pedagogstudentene har fler komiteer som bidrar til at ulike organisasjonen deler av organisasjonen fungerer som den skal.

Kontrollkomiteen påser at de ulike organene følger de reglene som organisasjonen har satt og ikke vedtar motstridende politikk.

Valgkomiteen søker å finne de beste kandidatene som skal drive organisasjonen og påse at vi når våre mål.

 

 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens styringsdokumenter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon for landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, møteledelse og andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal, etter forespørsel fra de ovennevnte, uttale seg om sin fortolkning om organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport til landsstyremøtene og på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skal, sammen med andre valgte protokollunderskrivere, skrive under protokoll fra landsstyremøtene og landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal, ved behov, bistå ved opptelling av stemmer ved valg og voteringer.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.
 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsområdene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater.
 • Valgkomiteen skal avlegge skriftlig rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.