Blond kvinne står med hendene på hoftene og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det grønne trær og kvinnen har på seg rosa klær. Foto.

Regjeringen må satse på lærerrekruttering

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandler ny regjeringsplattform. Pedagogstudentene mener en ny regjering må satse på lærerne og Pedagogstudentene har sendt inn våre løsninger på lærerkrisa!

Ny regjering kan løse lærerkrisa

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet representerer 20.000 lærer- og pedagogstudenter. Det er 20.000 kommende lærere som kan motvirke den store lærerkrisa vi er på vei mot. 

- Å sikre rekruttering til læreryrket haster. Skal vi klare dette, må vi ha en klok og helhetlig tilnærming til arbeidet med rekruttering, sier Pedagogstudentenes leder, Elise Håkull Klungtveit.

Regjeringen må satse på å både rekruttere og beholde lærere 

De neste årene fremskrives det store lærermangler, og allerede jobber det tusenvis av lærerutdannede utenfor barnehagen og skolen. Pedagogstudentene ser alvorlig på at ikke flere lærere blir værende i yrket - om de i det hele tatt kommer seg dit. 

Med ny regjering mener Pedagogstudentenes leder, Elise Håkull Klungtveit, at politikerne har alle muligheter for å gi både lærerutdanning og rekruttering til læreryrket et viktig løft, som er mer enn knapper og glansbilder. 

- Vi opplever at politikerne lytter til oss. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har løftet vår politikk på Stortinget tidligere, og vi er enige om mye. Nå må vi holde trykket oppe og heie dem inn til mål. Det handler tross alt om barna og elevene våre, sier studentlederen.

Mattefireren må bort og erstattes med 40 skolepoeng for opptak

Pedagogstudentenes leder er bekymret for at lærerutdanningene rekrutterer for smalt. 

- Vi går glipp av så mange høyt kvalifiserte kandidater, og det er håpløst all den tid vi har en lærerkrise. Vi skal ikke bare ha studenter som begynner på en lærerutdanning, men målet må være å få oss gjennom hele utdanningsløpet og ut i barnehagene eller klasserommene. 

Høyt karaktersnitt kan være en viktig faktor for gjennomføring

NIFU publiserte nylig en rapport som peker på at høyt karaktersnitt fra videregående kan være en viktig faktor for gjennomføring av grunnskolelærerutdanningene. Dette støttes også av en studie gjennomført av Bjorvatn ved NHH

Pedagogstudentene mener derfor at for opptak til alle lærerutdanningene skal det kreves 40 skolepoeng, og har spilt dette inn til partene som nå forhandler ny regjeringsplattform. 

Lærerutdanningene er grovt underfinansiert, det kan forklare frafallet i lærerutdanningene

Pedagogstudentene mener at den grove underfinansieringen er den største utfordringen ved dagens lærerutdanninger. 

- Den svake finansieringen bidrar til at lærerutdanningene ikke har kapasitet til å skape de praksisnære utdanningene som vi burde ha. 

Lærerutdanningene har ikke råd til å drive lærerutdanning

Lærerutdanningene selv roper varsko fordi de mangler nødvendig utstyr og får en svekket fagportefølje. En stor andel av midlene går til å finansiere den obligatoriske praksisdelen av utdanningen, som i realiteten etterlater lærerutdanningene med en enda lavere finansieringskategori enn tildelt. Dette svekker både kvaliteten i praksisdelen og i den studiestedfesta undervisningen. Pedagogstudentene mener dette viser at ambisjonene i Lærerutdanning 2025 ikke blir fulgt godt nok opp.

- Ambisjonene er der, men lar seg rett og slett ikke gjennomføre, sier studentlederen. 

Pedagogstudentene mener at alle lærerutdanningene skal finansieres etter kostnadskategori C eller høyere, eller tilsvarende dersom dagens finansieringssystem endres. 

Nesten én av tre lærere slutter i løpet av de første fem årene i yrket

Pedagogstudentene mener at rekruttering til læreryrket er avhengig av at studenter fullfører og velger seg læreryrket etter endt utdanning. Nyutdannede lærere må bli værende i yrket. Derfor er Pedagogstudentene opptatt av at nyutdannede lærere i både barnehage og skole får veiledning de første årene i yrket. 

- De rapportene som foreligger til nå på dette området, viser helt tydelig at veiledning av nyutdannede lærere virker for at disse ikke skal slutte i jobben, sier Håkull Klungtveit.

Det er blitt gjort mye på området for å beholde nytilsatte nyutdanna lærere, men det er fortsatt en lang vei å gå. Rapportene vi har tilgjengelig viser at de som mottar veiledning i større grad ønsker å bli værende i yrket, og de opplever overgangen som god. Det er likevel minst 40 prosent av de nyutdannede som ikke mottar veiledning.

Veiledning virker, ingen grunn til å la være

- Tiltakene må skrus til enda hardere. Derfor er vi glade for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med SV, tidligere har foreslått for Stortinget å forskriftsfeste retten til veiledning for nyutdanna.

Pedagogstudentene har derfor store forventninger til at dette blir en del av den nye regjeringens arbeid for å sikre kvalifiserte lærere til alle barn og elever.

Pedagogstudentene mener at retten til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere må forskriftsfestes, og at det må finansieres for nyutdannede lærere tilsatt i både barnehage, grunnskole og videregående opplæring.