To personer sitter ved et bord med mikrofoner foran seg. Til venstre sitter en mann og til høyre sitter en kvinne som vi kan se at snakker. Foto.

Statsbudsjett 2022

Pedagogstudentene prioriterte spesielt to spørsmål for statsbudsjettet 2022. Finansiering av lærerutdanningene og veiledning for nyutdannede. Vi ser mye god intensjon i politikken hos flere partier, men det vil forbli bare intensjoner om man ikke tar innover seg realiteten av kostnadene for å gjennomføre disse intensjonene. Her kan du lese hva vi har sendt inn til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og trykk på første lenke for å se det muntlige innlegget vårt.

Se vårt muntlige innspill på Stortinget

Finansiering av lærerutdanningene

Pedagogstudentene er svært bekymret for kvaliteten på lærerutdanningene. Store deler av den finansieringen som gis lærerutdanningene går til å finansiere praksis, da dette betales av institusjonene selv. Resultatet er at alle de åtte lærerutdanningene i realiteten ligger en hel finansieringskategori under det det legges opp til i finansieringssystemet. Det går ut over lærerutdanningenes mulighet til å tilby profesjonsnære lærerutdanninger, med god sammenheng mellom teori og praksis. Svak finansiering går også ut over muligheten til å tilby brede fagporteføljer.  

Om man tar utgangspunkt i at praksis koster 500 kroner per dag per student, gir dette oss et grunnlag for å regne ut om utdanningene har tilstrekkelig finansiering innenfor dagens rammer. Vi har laget et praksisregnestykke for å illustrere situasjonen: 

  Kategori Tildeling pr. studiepoeng År Praksis
dager
Kostnad pr.student`pr.år (gitt 500kr pr. dag) Reelle`rammer Tilsvarer kategori
Barnehagelærer  kr 40 150  3 100 -kr 16 667  kr 23 483  F
Grunnskolelærer 1–7   D kr 49 400  5 110 -kr 11 000  kr 38 400  E
Grunnskolelærer 5–10  D kr 49 400  5 110 -kr 11 000  kr 38 400  E
Integrert lektorutdanning 8–13   D kr 49 400  5 100 -kr 10 000  kr 39 400  E
PPU  D kr 49 400  1 60 -kr 30 000 kr 19 400  F
Yrkesfaglærerutdanning E kr 40 150  3 130 -kr 21 667  kr 18 483  F
PPU-Y   D kr 49 400  1 60 -kr 30 000  kr 19 400  F
Faglærerutdanninger  C-E kr 40 150 til kr 67 900   3 70 -kr 11 667  kr 28 438 til kr 56 233  E-C

Kort oppsummert viser denne som nevnt over at alle lærerutdanningene er minst en kategori lavere enn det finansieringssystemet tilsier, og stort sett i de laveste kategoriene E og F. Vi mener at finansieringssystemet ikke sikrer tilstrekkelige rammer for å gi kvalitetsmessig god utdanning til landets framtidige lærere. 

Pedagogstudentene mener derfor at:

  • Alle de åtte lærerutdanningene må opp minst en finansieringskategori.  

Veiledning for nyutdannede lærere

Pedagogstudentene mener det er veldig positivt at et samlet Storting har støttet arbeidet for veiledning for nyutdanna siden et forslag om å i gang sette dette arbeidet ble enstemmig vedtatt i 2017. Siden den gang er det avtalt nasjonale prinsipper og forpliktelser for veiledning for nyutdanna, men det er fremdeles om lag 40 prosent av de nyutdanna som ikke får veiledning. Nå er det avgjørende å skru til tiltakene.  

Det er også positivt at de nasjonale rammene for en veiledningsordning for nyutdannede lærere har blitt fulgt opp med en tilskuddsordning på 61,9 millioner i statsbudsjettet for 2021. Men dette tilskuddet gjelder kun veiledning for nyutdanna lærere i grunnskolen, mens anmodningsvedtak nr. 477 (2016–2017) sier at alle lærere skal omfattes av en ordning. I tillegg ser det ut til å være underfinansiert.  

På spørsmål om hvor mye det vil koste å innføre en veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage og skole fra 2020 svarte Finanskomiteen med et anslag på 88 millioner i året for lærere i skolen og 34 millioner i året for barnehagelærere.  
 
For å sikre forutsigbarhet og langsiktighet, mener vi at det er helt avgjørende at disse midlene utvides til også å omfatte lærere barnehage og videregående. Dette vil være et viktig grep for å hindre frafall i læreryrket og sikre kvalitet i skolen og barnehagen. Nå er opp til stortinget å følge opp sitt eget vedtak fra 2017, og sikre alle nyutdanna lærere veiledning. 

Pedagogstudentene mener derfor at: 

  • Det må lovfestes at alle nyutdanna lærere i barnehage og skole får veiledning for nyutdanna. 

  • Tilskuddsordningen for veiledning av nyutdannede lærere må utvides slik at denne også gjelder lærere i barnehagen og videregående opplæring