Regjeringsplattformen: Hva har den å si for deg?

Norge har fått en flertallsregjering bestående av Frp, Høyre, Venstre og Krf. Hva betyr det for deg som er lærerstudent? Vi gir deg en oppsummering!

Hva vil regjeringen? 

Den nye regjeringen la i sist uke fram sin regjeringsplattform, der de peker på hva de vil jobbe med fram til neste stortingsvalg i 2021.

I denne plattformen er det en del satsninger som angår deg som studerer til å bli lærer i barnehage eller skole. Vi har valgt ut satsningene som kan ha noe å si for deg når du er i lærerutdanning, når du er ferdigutdannet lærer og som gjelder alle studenter generelt.

 
I lærerutdanningene:

I plattformen:

Pedagogstudentene mener:

Hva betyr det for deg?

«Sikre at lærerutdanning og videreutdanning for lærere integrerer digital kompetanse i alle fag.» Mange lærerutdanninger er altfor dårlige på å undervise i digital kompetanse. At det skal være en del av alle fag, er kjempebra.  Du bør stille tydelige forventninger til din lærerutdanning om at de jobber for at digital kompetanse er en del av det du lærer i alle fagene.
«Ha tettere samarbeid mellom skoler og undervisningsinstitusjoner gjennom universitetsskoler, hospiteringsordninger og forskningssamarbeid» Det er veldig bra om vi får mer samarbeid mellom de som faktisk jobber som lærere i dag og utdanningsinstitusjonene. Du bør forvente av din lærerutdanning at de prøver å få til et tettere samarbeid med yrkesaktive lærere. Det kan for eksempel skje gjennom forelesninger holdt av lærere eller forskningsprosjekter på praksisskolen eller -barnehagen din.
«Fortsette arbeidet med å styrke lærerutdanningene, blant annet gjennom strategien Lærerutdanning 2025.»  Det er bra at regjeringen ønsker å styrke lærerutdanningene. Vi mener dette også bør bli gjenspeilet i hvordan utdanningene våre finansieres. Spesielt er barnehagelærerutdanningen underfinansiert.  Målet til regjeringen er at lærerutdanningene og praksisfeltet samarbeider bedre. Hvorvidt du vil merke dette, avhenger i stor grad av om regjeringen gir våre utdanninger bedre økonomiske rammer.

 

Etter utdanningene:

I plattformen:

Pedagogstudentene mener:

Hva betyr det for deg?

«Følge opp nasjonale rammer for en mentorordning for nyutdannede lærere.» I disse nasjonale rammene står det at alle nyutdannede lærere skal få veiledning det første året i yrket. Vi mener imidlertid at det beste grepet for å sikre at alle får det, er å lovfeste nyutdannede læreres rett til veiledning. Det har regjeringen ikke gjort. Når du er ferdigutdannet, bør du forvente at barnehagen eller skolen du får jobb i tilbyr deg veiledning. Gjør den ikke det, anbefaler vi at du etterspør det og viser til de nasjonale rammene.
«Styrke rekruttering av menn til læreryrket.»  Det står ikke noe om hvordan dette skal skje, men intensjonen er kjempegod. Spesielt er kjønnsbalansen i barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen 1-7 skjev. Her er det ekstra viktig at regjeringen retter rekrutteringstiltakene mot menn. Hvis regjeringen lykkes med dette arbeidet, betyr det at det er mer sannsynlig at du vil jobbe på en arbeidsplass med jevn kjønnsbalanse når du er ferdigutdannet.
«Over tid øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent»  Dette er en veldig god ambisjon, men det står ingenting om når det skal skje.  Når andelen barnehagelærere økes (selv om vi ikke vet når det vil skje), vil du som barnehagelærer få flere kolleger med barnehagelærerutdanning.

«Følge opp de eksisterende kompetansekravene og vurdere ekstra innsats for å sikre at alle lærere som mangler fordypning i undervisningsfag får tilbud om dette.»

«Vurdere innfasing av kompetansekrav i relevante fag.»

Vi er for kompetansekrav i alle fag i skolen, men er mot at det innføres krav med tilbakevirkende kraft. I dag har vi en økende lærermangel i Norge, og det setter lærerutdanningene under et stort press. Å øke kompetansekravene kan forsterke dette ytterligere. Vi mener det er viktig at utdanningsinstitusjonene prioriterer grunnutdanningene våre, selv om presset på videreutdanningene er stort. For eksempel må det ikke bli slik at de mest kvalifiserte lærerutdannerne bare underviser på videreutdanningene.

Presset på etter og videreutdanning kan føre til at lærerutdanningene prioriterer disse fremfor grunnutdanningene. Derfor bør du som student stille tydelige forventinger til utdanningsinstitusjonen din. Det er også viktig for deg å følge med på om det blir vedtatt nye kompetansekrav. Det kan ha noe å si for hvilke fag du er kvalifisert til å undervise i.

 

Generell studentvelferd:

I plattformen:

 Pedagogstudentene mener:

 Hva betyr det for deg?

«Fullføre innfasing av 11 måneders studiestøtte.» Det er bra at man også skal få stipend i juni, der det tidligere har vært siste stipendutbetaling i mai. Samtidig er studiestøtten for lav, og bør økes til rundt 140 000 kroner fordelt på 11 måneder.  Opptrappingen skjer med en uke årlig. I fjor fikk du for to uker, det vil si omtrent 4000 kroner i juni. I år vil du få omtrent 6000 utbetalt i juni, mens det fra og med 2020 vil være samme utbetaling i juni som i de andre vanlige månedene i året.
«Legge frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.» Regjeringen vil at flere skal reise på utveksling i studietiden. I dag er det dårlig tilrettelagt for utveksling i våre studier. Regjeringen bør komme med konkrete tiltak til hvordan flere skal kunne reise ut. I løpet av det neste året bør du forvente at utvekslingsprogrammene til høgskolene og universitetene blir bedre enn de er i dag, slik at det blir enklere å reise ut på utveksling.
«Forbedre støtteordningene for studenter med barn.» Det et bra at regjeringen ønsker å forbedre vilkårene for studenter med barn. Det er viktig at regjeringen tar høyde for at det er mye obligatorisk i lærerutdanningene som gjør det lite fleksibelt med tanke på permisjonstid. I tillegg til økonomiske støtteordninger, bør også institusjonene pålegges å være løsningsorienterte for studenter med barn.  Det gjenstår å se hvordan støtteordningene vil fungere. Vi har erfaringer med at institusjonene ikke nødvendigvis er så flinke til å tilrettelegge studenter i foreldrepermisjon og med barn. Du bør selv være aktiv for å finne gode løsninger ved ditt studiested, og om nødvendig, be oss om hjelp.