Kan for lite om vold og seksuelle overgrep

Barnehagelærerstudenter oppgir at de lærer for lite om vold og overgrep mot barn. Og hele 67 prosent mener de ikke har god nok kompetanse til å identifisere barn som utsettes for vold og overgrep, viser undersøkelsen vår.

I mai gjennomførte vi i samarbeid med Stine Sofies stiftelse og PBL en undersøkelse om barnehagelærerstudenters undervisning i tema vold og overgrep mot barn. Resultatet var nedslående, men dessverre ikke overaskende. 

– Resultatene er dessverre ikke overraskende, men de underbygger behovet for å øke ressursene til barnehagelærerutdanningene. Det må gjøres noe med omfanget og kvaliteten på opplæringen om denne tematikken. Det haster, forteller Frank, som representerer 3810 av landets barnehagestudenter.

Hovedfunnene finner du lengre ned.

Flertallet er misfornøyd

600 barnehagelærerstudenter har svart på undersøkelsen, og resultatene er tydelige. De fleste har hatt undervisning om tematikken. Likevel oppgir 65,9 % av studentene at de er misfornøyde med den undervisningen de har fått. Både fordi omfanget er for lite, og fordi det ikke har gitt dem nødvendig kompetanse. I tillegg er det stor variasjon mellom utdanningsinstitusjonene.

– Noe av det mest skremmende med undersøkelsen er at et stort flertall ikke føler seg trygg på hvordan de gjennomfører en samtale med barn om vold og overgrep. Studentenes dom over opplæringen er hard, slår Ada Sofie Austegard fast.

Nå vil vi at statsråden skal gripe inn.

Arbeidet videre

Mandag 3. juni overrakte vi rapporten fraundersøkelsentil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).Sammen med rapporten fulgte det et forslag om å få på plass et felles rammeverk for omfang og innhold i opplæringen for de ulike utdanningsinstitusjonene.

– Det står i rammeplanen at barnehagelærerstudentene skal lære om vold og overgrep mot barn, men det er ingen retningslinjer for hvordan og hva. Det gjør at det mange steder blir for lite og for dårlig. Konsekvensen er at nyutdanna kommer ut i barnehagene med for lav kompetanse om hvordan de kan hjelpe de mest sårbare barna, sier Ada Sofie i Stine Sofies stiftelse.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mottar rapporten. Fra høyre: Frank Bræin (Pedagogstudentene), forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, Anne Lindboe (PBL) og Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse). Foto: Susanne Bergstøl, Stine Sofies Stiftelse

Hele forslaget fra Pedagogstudentene, Stine Sofies Stiftelse og PBL til statsråd Nybø var som følger:

Den undersøkelsen vi nå presenterer gir grunnlag for å si at de ulike barnehagelærerutdanningene må ha mer og bedre opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn. Det må ikke være opp til tilfeldighetene om studentene får kompetanse om tematikken. Pedagogstudentene, Stine Sofies Stiftelse og PBL ber statsråden sørge for at utdanningsinstitusjonene som tilbyr barnehagelærerutdanning, blir gitt et rammeverk for omfang og innhold i opplæringen. Et slikt rammeverk må sørge for at barnehagelærerutdanningen gir studentene praksisnær kompetanse som ruster fremtidige barnehagelærere for å møte barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Tematikken må gis nødvendig vekt, og opplæringen må være obligatorisk. Vi bidrar gjerne i arbeidet med å utforme et slikt rammeverk.

Bakgrunnen for undersøkelsen

Signaler vi har mottatt både fra våre lokallag, våre tillitsvalgte og andre har gitt oss en opplevelse av at det er for lite undervisning om vold og overgrep i barnehagelærerutdanningen. Og at den undervisningen som er heller ikke alltid er god nok.

– Signalene fra våre medlemmer har vært tydelig på at undervisningen om vold og overgrep i barnehagelærerutdanningen ikke gir studentene den kompetansen som de trenger. Men vi har ikke hatt noe fakta til å understøtte vår opplevelse. Derfor ønsket vi å gjennomføre denne undersøkelsen, sier leder av Pedagogstudentene Frank Aleksander Bræin.

Noen av resultatene fra undersøkelsen:

 • 82 prosent oppgir at de har hatt en eller annen form for undervisning i temaet vold og seksuelle overgrep mot barn. 16,5 prosent oppgir at de ikke har hatt slik undervisning (blant disse er også første- og andreårsstudenter som det er mulighet for vil få undervisningen i temaet senere i studiet).
 • 62,6 prosent oppgir svaralternativet «i svært stor grad» på spørsmålet om de har opplevd undervisningen om vold og seksuelle overgrep som nyttig.
 • 49,4 prosent har hatt mindre enn 5 timer undervisning i tematikken. (For tredjeårsstudentene isolert er tilsvarende tall 35 prosent). 1 av 4 har hatt mellom 5 og 10 timer, mens de resterende har hatt 11 timer eller mer. (33 prosent av tredjeårsstudentene oppgir å ha hatt 11 timer undervisning eller mer.)
 • 40,9 prosent har ikke hatt undervisning i hvordan gjennomføre samtale med et barn om vold og seksuelle overgrep ved bekymring.
 • 63,1 prosent opplever at tematikken prioriteres lite, sammenlignet med andre temaer.
 • 65,9 prosent svarer at de er misfornøyd med undervisningen om tematikken totalt sett.
 • 66,6 prosent mener at de ikke har god nok kompetanse til å identifisere barn som utsettes for vold og overgrep. (69,2 prosent av tredjeårsstudentene mener de ikke har god nok kompetanse.)
 • 70,3 prosent føler seg ikke trygg på å gjennomføre samtale med barn om tematikken.
 • 59,8 prosent føler seg trygge på å sette i gang tiltak for barnet ved bekymring.
 • 84,9 prosent er trygge på hvem de skal kontakte ved bekymring for et barn.
 • 95,1 prosent oppgir at de kjenner godt til den lovpålagte meldeplikten barnehagelærere har ved bekymring for et barn, mens 92,8 prosent oppgir at de kjenner godt til den lovpålagte opplysningsplikten de har som barnehagelærer.
 • 58 prosent oppgir at de ikke har god nok kompetanse til å jobbe med temaet vold og seksuelle overgrep generelt i barnehagen.
 • 65,1 prosent oppgir at de ikke har god nok kompetanse til å veilede kolleger i enkeltsaker.
 • 61,2 prosent oppgir at de ikke har blitt involvert i tematikken i praksisperiodene.
Les hele rapporten her