Vedtekter

Vedtektene er Pedagogstudentenes øverste styrende dokument og regulerer organisasjonens virke.

– Sist revidert på Landsmøtet 2022

Last ned vedtektene som pdf 

§ 1 Formål

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen, demokratisk
organisasjon for studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. Pedagogstudentene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som skal ivareta
medlemmenes profesjonsfaglige interesser, studentrettigheter og studentenes
særlige interesser i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene skal utforme sin egen politikk i tråd med grunnleggende
verdier i Utdanningsforbundet.

Organisasjonen skal fremme bevissthet rundt og engasjement for saker knyttet
til lærer- og pedagogutdanningene, lærerprofesjonen og betydningen av å være
organisert.

§ 2 Medlemskap

Studenter som oppfyller de kriterier som omtales i Utdanningsforbundets
vedtekter §3 Medlemskap kvalifiserer til medlemskap i Pedagogstudentene

Medlemskap i Pedagogstudentene er kontingentfritt. Aktiviteter og foredrag
skal også være kostnadsfritt for medlemmer.

Innmelding sendes til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat gjennom
elektronisk innmelding på Pedagogstudentenes eller Utdanningsforbundets
hjemmesider.

Medlemskapet trer i kraft fra det tidspunktet som er oppgitt i den skriftlige
bekreftelsen medlemmet mottar straks innmeldingen er registrert.

Utmelding sendes elektronisk til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat av
medlemmet selv. Medlemskapet opphører fra det tidspunktet som er oppgitt i
den skriftlige bekreftelsen som medlemmet mottar, og senest ved utløpet av
måneden etter at utmeldingen ble mottatt. 

Medlemmer i Pedagogstudentene har rett til

 • å få bistand i spørsmål og saker vedrørende sine rettigheter som
  student.
 • å delta på medlemsrettede aktiviteter, deltagelsen skal være kostnadsfri.
 • å stille til valg i henhold til Pedagogstudentenes paragraf om valgbarhet.
  Tillitsvalgte har rett til å delta på aktiviteter knyttet til sitt verv,
  deltagelsen skal være kostnadsfri.
 • å melde saker til lokallagsstyret og arbeidsutvalget.
 • å benytte seg av Utdanningsforbundets medlemstilbud. Her kan det
  stilles ytterligere krav utover medlemskap i Pedagogstudentene.
 • å ha tilgang til Pedagogstudentenes vedtekter og prinsipprogram på
  bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Dersom et medlem er ansatt som pedagogisk personell i utdanningssystemet,
tilsvarende en 20 prosent stilling eller mer, kan medlemmet registrere
arbeidsforholdet og bli betalende studentmedlem av Utdanningsforbundet.

I henhold til Utdanningsforbundets vedtekter ved utvidet medlemskap
tilkommer kontingent og andre plikter i henhold til Utdanningsforbundets
vedtekter og reglement.

Medlemmer i Pedagogstudentene plikter

 • å rette seg etter Pedagogstudentenes og Utdanningsforbundets
  vedtekter.
 • å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, studiested
  og studieretning, samt arbeidssted der dette er relevant.

§ 3 Styringsdokumenter

 • Vedtekter
 • Prinsipprogram
 • Arbeidsprogram
 • Valgreglement
 • Mandater
 • Resolusjoner vedtatt av landsstyret eller landsmøtet
 • Budsjett
 • Økonomireglement
 • Etiske retningslinjer
 • Andre dokumenter og retningslinjer vedtatt av landsstyret eller
  landsmøtet.

§ 4 Organer

 • landsmøtet
 • landsstyret
 • arbeidsutvalget
 • lokallagsårsmøtet
 • lokallagsstyret
 • kontrollkomiteen
 • valgkomiteen
 • andre utvalg og komiteer oppnevnt eller valgt av landsmøtet eller landsstyret

Ved behov kan organisasjonen opprette komiteer og utvalg for å bistå de besluttende organene.

Landsmøtet, landsstyret og arbeidsutvalget er sentrale organ. Personer som er valgt av disse organene har sentrale verv. Lokallagsstyrene og lokallagsårsmøtene er lokale organ, og personer som er valgt av disse har lokale verv.

§ 5 Valg

 • Alle medlemmer i Pedagogstudentene er valgbare til sentrale verv i
  organisasjonen.
 • Alle medlemmer som ikke er valgt av landsmøtet kan stille til
  lokallagsstyret og som landsmøtedelegat ved sitt tilhørende studiested.
 • Landsstyrerepresentanter kan ikke velges som landsmøtedelegater.
 • Dersom landsstyret ønsker det kan alle være valgbare til utvalg/komiteer
  som oppnevnes av landsstyret. Det samme gjelder for lokallagsstyret.
 • Tidligere medlemmer av organisasjonen er valgbare til kontrollkomiteen
  og valgkomiteen inntil tre år etter endte medlemskap.
 • Tidligere medlemmer valgt som leder eller nestleder er valgbare til valg
  eller gjenvalg til disse to verv påfølgende perioder.
 • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget må være studenter i hele
  virketiden.
 • En kan kun inneha ett sentralt verv.

Leder og nestlederne velges på landsmøtet og har virketid fra 1. juli til 30. juni.
Overlapp starter 14 dager før tiltredelse og er lønnet.

Studentmedlemmene i arbeidsutvalget og valgkomiteen velges på landsmøtet,
og har virketid fra landsmøtets slutt til og med neste landsmøte.

Medlemmer til kontrollkomiteen velges på landsmøtet og har virketid fra 1. juli
til 30. juni. Hvert år velges ett medlem for en ettårsperiode, og ett medlem for
en toårsperiode.

Lokallagsstyret tiltrer fire uker etter årsmøtet og perioden varer til og med fire
uker etter årsmøtet påfølgende år.

Landsstyrerepresentantenes valgperiode er fra endt landsmøte til endt
landsmøte påfølgende år. Landsstyrerepresentanten er likevel et fullverdig
medlem av lokallagsstyret fra lokallagsstyret tiltrer til endt virketid.

Ved personvalg på landsmøtet gjelder absolutt flertall. Ved stemmelikhet eller
ikke oppnådd absolutt flertall gjennomføres det en ny votering mellom de
kandidatene med flest stemmer frem til antall kandidater er én mer enn antall
plasser som er på valg. Ved fortsatt stemmelikhet eller ikke oppnådd absolutt
flertall gjennomføres en ny votering, det er nå ikke lov til å stemme blankt. Ved tredje gangs stemmelikhet vil valgkomiteens innstilling gå igjennom. Om det
ikke ligger en innstilling til grunn avgjøres valget ved loddtrekning. Ved
personvalg i andre organer gjelder simpelt flertall. Studentmedlemmene i
arbeidsutvalget velges ved blokkvalg. Blokkvalg reguleres i valgreglementet.

§ 6 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens øverste besluttende organ og avholdes ordinært én gang per år innen utgangen av april inneværende år.

Landsmøtet består av landsstyret og inntil 81 delegater. Fordelingsnøkkel av delegater vedtas av landsstyret, og hvert aktive lokallag skal være sikret én delegat.

Følgende har møteplikt, tale-, forslag- og stemmerett:

 • delegater fra aktive lokallag
 • landsstyrerepresentanter og arbeidsutvalget ved personvalg

Følgende har møteplikt, tale- og forslagsrett:

 • landsstyret

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • komiteer og utvalg i tråd med sine mandater
 • møteledelsen i tråd med sin funksjon
 • ansatte i tråd med sine arbeidsoppgaver
 • inntil tre representanter fra Utdanningsforbundet

Andre kan med kvalifisert flertall innvilges talerett i enkeltsaker.

Landsstyret arrangerer og sender ut kunngjøring om landsmøtet med minst tolv
ukers varsel. Innkalling sendes til lokallagene og valgte delegater etter endt
årsmøteperiode og innen fem uker før møtestart. Landsstyret innstiller på saker
til landsmøtet, og sakspapirer skal offentliggjøres senest seks uker før
møtestart.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • vedtekter
 • prinsipprogram
 • arbeidsprogram
 • økonomirapport
 • valg av arbeidsutvalg, kontrollkomité og valgkomité
 • årsrapport fra landsstyret, arbeidsutvalget, valgkomiteen,
  kontrollkomiteen og lokallagene
 • øvrige saker meldt inn fra medlemmer innen fire uker før landsmøtet, dersom landsmøtet ønsker det med kvalifisert flertall (2/3) eller de er innstilt til videre behandling av landsstyret.

Vedtektene behandles minst hvert fjerde år i sin helhet, med mulighet for å
behandle hele eller deler av vedtektene hvert år. Prinsipprogrammet vedtas for
fire år med mulighet for revidering hvert år.

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes dersom 2/3 av landsstyret, et
enstemmig arbeidsutvalg eller 1/2 av de aktive lokallagene krever det. Det
ekstraordinære landsmøtet skal gjennomføres innen to måneder fra krav er fremsatt og består av landsstyret, delegater og kontrollkomiteen. Delegater
velges av ekstraordinære lokallagsårsmøter etter fordelingsnøkkelen sist vedtatt
av landsstyret. Innkalling skal sendes ut senest tre uker før det ekstraordinære
landsmøtet. § 6.1 gjelder også ved ekstraordinære landsmøter. Ekstraordinære
lokallagsårsmøter avholdes i tråd med § 10.3.

§ 7 Landsstyret

Landsstyret er det øverste besluttende organ mellom landsmøtene og møtes minst fem ganger mellom hvert landsmøte. Minst ett landsstyremøte skal være digitalt.

Landsstyret består av arbeidsutvalget og én landsstyrerepresentant fra hvert aktive lokallag.

Følgende har møteplikt, tale-, forslags- og stemmerett:

 • landsstyrerepresentanter.
 • vararepresentant dersom representant ikke er til stede.
 • arbeidsutvalget.

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • vararepresentanter
 • komiteer og utvalg i tråd med sine mandater
 • møteledelsen i tråd med sin funksjon
 • ansatte i tråd med sine arbeidsoppgaver.

Andre kan innvilges talerett i enkeltsaker med kvalifisert flertall (2/3).

Landsstyret skal innkalles med fire ukers varsel og sakspapirer skal offentliggjøres minst to uker før møtestart. Vararepresentant kalles inn til de tre første møtene, samt ved behov.

Landsstyret har ansvar for

 • å skriftlig innkalle og innstille på saker til landsmøtet.
 • å supplere inn personer i sentrale verv ved behov.
 • at organisasjonen styres i overensstemmelse med organisasjonens styringsdokumenter og vedtak fattet av landsmøtet.
 • å revidere økonomireglementet ved behov.
 • å vedta budsjett for Pedagogstudentene innenfor de rammene Utdanningsforbundet fastsetter.
 • å behandle innkalte saker fra arbeidsutvalget.
 • å behandle innspill til saksliste og enkeltsaker sendt inn av medlemmer i Pedagogstudentene innen tre uker før landsstyremøtet, dersom landsstyremøtet ønsker det med kvalifisert flertall (2/3). Innspillene skal sendes ut med sakspapirene.
 • å behandle skriftlige rapporter fra alle komiteer, utvalg og aktive lokallag.

Ekstraordinært landsstyremøte skal avholdes dersom mer enn halvparten av landsstyrets representanter eller flertallet i arbeidsutvalget krever det.

Det ekstraordinære landsstyremøtet skal gjennomføres innen én måned fra krav er fremsatt og består av landsstyret og kontrollkomiteen.

Innkalling sendes ut senest to uker før møtet. Saksliste og sakspapirer sendes ut senest én uke før møtet.

§ 7.1 gjelder også ved ekstraordinære landsstyremøter.

Arbeidsutvalget er det øverste besluttende organ mellom landsstyremøtene.
Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor landsstyret og landsmøtet.

Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og fire studentmedlemmer.
Arbeidsutvalget har møteplikt på alle sentrale arrangementer og møterett på
alle lokale arrangementer i organisasjonen.

Arbeidsutvalget har ansvar for

 • å skriftlig innkalle og innstille på saker til landsstyremøter.
 • saker som behandles på landsmøtet og landsstyremøter.
  Enkeltmedlemmer skal være saksansvarlige.
 • at organisasjonen styres i overensstemmelse med organisasjonens
  styringsdokumenter og vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret.
 • å behandle innspill til saksliste og enkeltsaker sendt inn av medlemmer i
  Pedagogstudentene innen tre uker før landsstyremøtet, dersom
  flertallet i arbeidsutvalget ønsker det. Alle innspill skal sendes ut med
  sakspapirene.
 • å delta aktivt i vervearbeidet og årsmøteperioden i organisasjonen.
 • å arrangere Nordiska lärarorganisationers samråd – studerande forum,
  når dette arrangeres i Norge.
 • å, ved behov, oppnevne representanter til ulike råd, komiteer og utvalg
  dersom dette må gjennomføres mellom landsstyremøtene.

§ 9 Lokallag

Medlemmene ved et studiested utgjør et lokallag. Et studiested er en utdanningsinstitusjons lokaliteter innenfor en bestemt kommune. Det kan være flere lokallag per utdanningsinstitusjon.

For at medlemmene ved et studiested skal utgjøre et lokallag, legges følgende kriterier til grunn:

 • Det må være minst 20 medlemmer ved studiestedet, med unntak av Samisk Høgskole.
 • Studiestedet må være en høyere utdanningsinstitusjon i Norge.

Et aktivt lokallag har avholdt årsmøte, og har valgt et lokallagsstyre. Lokallagsstyret må minst bestå av leder og landsstyrerepresentant.

Lokallagsstyrene har ansvar for

 • å arrangere lokallagsårsmøtet.
 • å verve medlemmer og rekruttere tillitsvalgte.
 • å ivareta medlemmenes interesser på studiestedet.
 • å arrangere faglige og sosiale møteplasser for medlemmene.
 • å ivareta kontakten med Utdanningsforbundets fylkeslag og/eller lokallag.
 • å levere en skriftlig årsrapport til landsmøtet, som sendes arbeidsutvalget senest fem uker før møtestart.
 • å levere en skriftlig rapport til hvert landsstyremøte, som sendes til arbeidsutvalget senest 16 dager før møtestart.
 • å foreta suppleringsvalg av verv i styret og landsmøtedelegater mellom lokallagsårsmøter ved behov.

Lokallagets årsmøte er det øverste besluttende organ i lokallaget. Dette skal holdes innen 15. februar inneværende år og innkalles med minst 14 dagers varsel. Protokollen til årsmøtet skal sendes til arbeidsutvalget og offentliggjøres.

Lokallagets årsmøte skal

 • velge delegater til landsmøtet, medlemmer til lokallagsstyret og eventuelle andre verv.
 • behandle de sakene styret legger fram eller som ønskes behandlet av lokallagsårsmøtet med kvalifisert flertall (2/3).

Alle medlemmer i lokallaget har tale, forslags- og stemmerett. Andre kan innvilges talerett i enkeltsaker av årsmøtet med kvalifisert flertall (2/3).

Dersom det skal avholdes ekstraordinært landsmøte, mer enn halvparten av lokallagsstyret krever det, eller det er behov for å velge et lokallagsstyre utenom årsmøteperioden, skal det avholdes ekstraordinære årsmøter i lokallagene.

Det ekstraordinære lokallagsårsmøtet skal gjennomføres innen tre uker fra krav er fremsatt. Innkalling sendes ut senest ti dager før møtet. Saksliste og sakspapirer deles ut ved møtestart.

Det ekstraordinære lokallagsårsmøtet skal kun behandle de sakene som står på sakslisten.

Et organ i Pedagogstudentene kan med kvalifisert flertall bestemme å lukke
møter i det gitte organet i enkeltsaker.

Et lukket møte består kun av organets medlemmer. Disse kan med kvalifisert
flertall vedta å invitere inn andre.

Ved forslag om lukking av møter skal møtet automatisk lukkes under drøftingen
om dette.

Dersom et lukket landsmøte eller landsstyremøte skal fatte vedtak må
kontrollkomiteen være til stede. Fattede vedtak skal protokollføres i en egen
protokoll som ikke offentliggjøres.

§ 12 Mistillit

Mistillit er et vedtak som fattes når organisasjonen ikke lenger har tillit til en tillitsvalgt. Konsekvensen av et mistillitsvedtak er at vedkommende må fratre sitt verv umiddelbart.

Forslag om mistillit kan fremmes av tillitsvalgte i alle organisasjonsledd. Forslag
om mistillit skal begrunnes skriftlig og underskrives av den som fremmer
forslaget. Anonyme forslag forkastes. Forslaget skal sendes til
Pedagogstudentenes sekretariat for saksforberedelse. Saksforberedelsen skal
skje i samråd med arbeidsutvalget. Dersom forslaget omhandler personer i
arbeidsutvalget, skal ikke arbeidsutvalget involveres.

Forslag om mistillit mot sentrale tillitsvalgte skal behandles av et lukket
ekstraordinært landsstyremøte. Forslag om mistillit mot lokale tillitsvalgte skal
behandles av et lukket lokallagsstyremøte, med mulighet for å invitere og gi
representanter fra arbeidsutvalget talerett. Møtet skal kun behandle denne
saken. Saken skal være ferdig behandlet senest seks uker etter at forslaget er
sendt til sekretariatet.

Dersom forslaget skal behandles i landsstyret skal det i innkallingen til det
ekstraordinære landsstyremøtet gjøres kjent med at forslaget om mistillit skal
opp til behandling. Sakens dokumenter skal legges frem for landsstyret ved
møtestart.

Personer som rammes av mistillitsforslag kan ikke uttale seg på vegne av eller
representere Pedagogstudentene mens forslaget behandles.

§ 13 Vedtak i organisasjonen

Pedagogstudentenes organer er beslutningsdyktige når minst halvparten av
organets valgte medlemmer er til stede.

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer
er til stede, inkludert leder eller en av nestlederne.

Endringer i Pedagogstudentenes styringsdokumenter vedtas med kvalifisert flertall (2/3). Endringer trer i kraft når møtet heves, med unntak av endringer i vedtektene som må godkjennes av Utdanningsforbundets sentralstyre.

Øvrige vedtak fattes ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er spesifisert.

 • Simpelt flertall oppnås når et forslag får flest stemmer.
 • Alminnelig flertall oppnås når et forslag får støtte fra mer enn 1/2 av de avgitte stemmene. Ved alminnelig flertall medregnes ikke blanke stemmer eller stemmeberettigede som avstår fra å stemme. Det kan ikke være flere avholdende stemmer enn avgitte stemmer.
 • Absolutt flertall oppnås når et forslag får støtte fra mer enn 1/2 av de stemmeberettigede. 
 • Kvalifisert flertall oppnås når et forslag får støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Landsmøtet, ekstraordinært landsmøte, landsstyremøter og ekstraordinære landsstyremøter skal protokollføres og protokollene skal godkjennes av protokollunderskriverne innen tre uker etter endte møter, og deretter offentliggjøres.

Arbeidsutvalgsmøtene skal protokollføres og protokollen fra møtet skal offentliggjøres innen to uker etter endt møte.

Dersom noen vil ha sin avvikende mening ført i protokollen må en levere en
protokolltilførsel. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er
avsluttet, og leveres skriftlig til møteledelsen innen møtets slutt. Disse
bekjentgjøres straks fra møteledelsen. Alle medlemmer kan ta ut og signere
protokolltilførsler i enkeltsaker i organet de har stemmerett.

Dersom det i innstillinger ligger mindretallsforslag som ønskes fremmet videre,
kan enkelte eller hele mindretallet av de stemmeberettigede skriftlig melde
dette. Dette er en dissens, og må meldes innen behandlingen av saken er
avsluttet og leveres møteledelsen innen møteslutt. Alle medlemmer kan ta ut
dissenser i enkeltsaker i organet de har stemmerett.

§ 14 Samarbeid med Utdanningsforbundet

Pedagogstudentene har eget sekretariat bestående av egne ansatte fra Utdanningsforbundet. Sekretariatet har kontorer i Utdanningsforbundet sine lokaler sammen med leder og nestlederne.

Pedagogstudentenes tillitsvalgte skal ivareta studentstemmen i Utdanningsforbundet, i tråd med Utdanningsforbundets vedtekter.

Landsstyret oppnevner én representant som sammen med leder og nestleder møter på Utdanningsforbundets landsmøte med tale- og forslagsrett.

Les mer om: