Valgreglement

Valgreglementet setter rammene for, og regulerer gjennomføringen av valg i Lærerstudentene i Utdanningsforbundet. Reglementet er underlagt vedtektene.

Valgbarhet

Personer er valgbare til verv i Lærerstudentene jf. vedtektene §5.1 Valgbarhet. Man må ha meldt sitt kandidatur før valgtalene starter. 

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder skal offentliggjøres to uker før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er fire uker før landsmøtets start.

Valgkomiteens innstilling til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen skal offentliggjøres én uke før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er to uker før landsmøtets start.

Valgkomiteens innstilling skal presenteres fra talerstolen før hvert valg, sammen med en begrunnelse basert på kriterier for valgkomiteens innstilling.

Kriterier for valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen skal bruke kriteriene under som utgangspunkt for innstillingene, men samtidig ha et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser.

Personlige egenskaper skal veie tyngst i vurderingen for innstillingen. Dersom to eller flere kandidater betraktes som likestilte, skal hensynet om representasjon tas med i vurderingen.

Personlige egenskaper

  • Kompetanse og erfaring
  • Utviklingspotensial
  • Motivasjon
  • Samarbeidsevner

Representasjon

Det skal tilstrebes et bredt mangfold av geografisk plassering av utdanningsinstitusjon og type utdanning, samt å ha som mål at flere kjønn er representert i alle organer valgt av landsmøtet og landsstyret.

Gjennomføring av personvalg

Gjennomføring av personvalg er regulert i vedtektenes §5.4 Personvalg.

Blokkvalg

Der det skal velges flere personer kan valget avholdes i blokk. Hver person med stemmerett gis da så mange stemmer som det er plasser til valg. Kandidater som får mer enn 50 prosent av de avgitte stemmene velges.

Hvis ikke alle plassene fylles skal det gjennomføres omvalg på de ledige plassene, og alle stemmeberettigede på møtet gis like mange stemmer som det er ledige plasser. Da går kandidaten med lavest stemmetall ut, samtidig som kandidater som fikk mer enn 50 prosent av de avgitte stemmene velges. Dette gjentas til a) alle plassene er fylt, eller b) antallet kandidater som er igjen tilsvarer antallet ledige plasser + én (1), og det er gjennomført en valgrunde med disse uten at valget er avgjort.

Hvis kriterium b) er oppfylt gjennomføres det et omvalg som avgjøres med simpelt flertall. Hvis det er stemmelikhet, blir en eventuell innstilling fra valgkomiteen stående. Dersom det ikke foreligger en innstilling, blir valget avgjort ved loddtrekning.

Rekkefølge av valg på landsmøtet

Valgrekkefølgen er: Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomitémedlem for to (2) år, kontrollkomitémedlem for ett (1) år, valgkomitémedlemmer og øvrige valg.

Valgtaler og støttetaler

Kandidater som stiller til valg, skal få mulighet til å presentere seg eller bli presentert. Kandidater til leder og nestleder har maksimalt fem minutters presentasjonstid, mens kandidater til resterende verv har maksimalt tre minutter.

Til leder- og nestledervervene gis det anledning til én støttetale på inntil tre minutter per kandidat. Støttetaler kan ikke holdes av personer med sentrale verv i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Suppleringsvalg

Dersom tillitsvalgte valgt av landsmøtet eller landsstyret fratrer sitt verv i løpet av perioden, har landsstyret ansvar for å gjennomføre suppleringsvalg ved behov.

Dersom det skal suppleres til valgkomiteen skal det foregå uten innstilling.

Valg på landsstyremøter gjennomføres etter samme ordninger som valg på landsmøtet. Valgkomiteens instilling til leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder skal offentliggjøres en uke før møtestart. 

Kandidaturfristen for å være en del av instillingsprosessen er tre uker før møtestart.

Valgkomiteens innstilling til studentmedlemmer i arbeidsutvalget og kontrollkomiteen skal offentliggjøres en dag før møtestart. Kandidaturfristen for å være en del av instillingsprosessen er en uke før møtestart. 

Oppnevninger

Arbeidsutvalget orienterer landsstyret ved første anledning om oppnevninger gjort av arbeidsutvalget.

Som hovedregel skal arbeidsutvalget innstille på kandidater til oppnevning.      Samtlige kandidater skal presenteres.

Dersom det er flere kandidater enn plasser, gjennomføres oppnevningen som om det var et valg, men uten innstilling fra valgkomiteen.