Vedtekter

– Pedagogstudentene vedtekter, revidert på Landsmøtet 2018

Del 1 Formål og medlemskap

Formål

§ 1.1 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon for studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser og studentenes særlige interesser i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal utforme sin egen politikk i tråd med grunnleggende verdier i Utdanningsforbundet.

§ 1.2 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

§ 1.3 Organisasjonen skal:

 • være en synlig aktør innenfor utdanningspolitikken generelt, og medlemmenes utdanninger spesielt
 • bidra til å skape profesjonsidentitet blant fremtidige lærere
 • bidra aktivt til utvikling av studier som kan gi kompetanse som pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer
 • arbeide for å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt
 • arbeide for å ivareta medlemmers rettigheter som studenter
 • samarbeide med andre organisasjoner.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Studenter ved høgskoler og universitet som tar studier som kan gi kompetanse som pedagogisk personale i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet har rett til medlemskap i Pedagogstudentene. Dette gjelder studenter både i grunnutdanning og direkte påfølgende videreutdanning.

Medlemskapet i Pedagogstudentene er gratis.

§ 2.2 Medlemmene har rett til:

 • å få bistand i spørsmål vedrørende studentrettigheter
 • å delta i medlemsmøter
 • å stille til styreverv i sitt lokallag
 • å stille til valg til sentrale verv
 • å melde saker til lokallagsstyret og til arbeidsutvalget
 • å motta medlemsblad
 • å benytte seg av Utdanningsforbundets medlemstilbud

§ 2.3 Medlemmene plikter:

 • å rette seg etter studentorganisasjonens og Utdanningsforbundets vedtekter, samt vedtak fattet av besluttende organ i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet når man representerer organisasjonen
 • å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, studie- eller arbeidssted

§ 2.4 Medlemmene er ikke:

 • valgbare til verv i ordinære styringsorgan i Utdanningsforbundet
 • omfattet av rettigheter og plikter relatert til arbeidsforhold1

Del 2 Styringsstruktur

§ 3 Organisasjonsledd

§ 3.1 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har følgende besluttende organisasjonsledd:

 • Landsmøtet
 • Landsstyret
 • Arbeidsutvalget
 • Lokallagsårsmøtet
 • Lokallagsstyret

§ 3.2 Landsmøtet, landsstyret og arbeidsutvalget er sentrale organ. Personer som er valgt av disse organene har sentrale verv. Lokallagene er lokale organ, og personer som er valgt av disse har lokale verv.

§ 3.3 Ved behov kan organisasjonen opprette komiteer og utvalg for å bistå de besluttende organene.

§ 4 Styrende politiske dokumenter

Alle styrende politiske og organisatoriske dokumenter vedtatt av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet sitt Landsmøte skal være tilgjengelig på nynorsk og bokmål.

§ 4.1 Prinsipprogrammet inneholder de overordnede politiske prinsippene for organisasjonen. Arbeidsprogrammet framhever de områdene organisasjonen ønsker å sette et spesielt fokus på i hver landsmøteperiode.

§ 4.2 Ved behov kan organisasjonen opprette andre politiske dokumenter for å utdype eller supplere prinsipprogrammet.

Del 3 Organisasjonens styringsorganer

A Nasjonalt nivå

§ 5 Landsmøtet

§5.1 Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og avholdes ordinært én gang pr. år innen utgangen av april etter innstilling og organisering av landsstyret. Tidspunkt og sted fastsettes av arbeidsutvalget.

§5.2 Landsmøtet er sammensatt av inntil 80 delegater valgt på årsmøtene, se § 11.4, i lokallagene, samt landsstyret i organisasjonen.

Hvert lokallag er sikret minst én delegat. De resterende delegatene fordeles av landsstyret etter medlemstall i lokallagene pr. 1. januar.

Utdanningsforbundet innkalles med tre representanter med tale- og forslagsrett.

§5.3 Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Vedtekter 2
 • Prinsipprogram 3
 • Arbeidsprogram
 • Økonomi
 • Valg av valg av leder, nestleder, studentmedlemmer til arbeidsutvalget, kontrollkomité, valgkomité, og øvrige valg.
 • Øvrige saker som landsstyret legger fram

Landsmøtet skal behandle saker som er meldt inn fra medlemmer innen 4 uker før landsmøtet, dersom de er innstilt til videre behandling.

Kandidatfrist for leder og nestleder

 • For å være med på valgkomitéens innstilling til leder og nestleder, må man melde sitt kandidatur senest fire uker før landsmøtets start. Denne fristen kan avvike dersom man mangler kandidater. Innstillingen til leder og nestleder skal offentliggjøres minst to uker før landsmøtet.

§5.4 Landsstyret arrangerer og innkaller til landsmøtet med minst 8 ukers varsel. Landsstyret innstiller på saker til landsmøtet. Innstillingen følger landsstyrevervet.

§5.5 Rettigheter og plikter på landsmøtet:

 • Valgte delegater har møteplikt, tale- og forslagsrett, samt stemmeplikt.
 • Landsstyrerepresentantene og arbeidsutvalget har møteplikt, tale- og forslagsrett.
 • Ved personvalg har delegater og landsstyrerepresentanter stemmeplikt. Arbeidsutvalget stemmer som en enhet, representert ved leder.
 • Komiteer og utvalg har møteplikt, tale- og forslagsrett i tråd med sine mandater.
 • Møteledelsen har tale- og forslagsrett i tråd med sin funksjon.
 • Konsulent og rådgiver har møteplikt, tale- og forslagsrett i tråd med sine stillinger.

Ved første gangs stemmelikhet skal det voteres skriftlig.

Ved andre gangs stemmelikhet er det ikke lenger mulighet for å stemme blankt. Ved tredje gangs stemmelikhet avgjør leder på vegne av landsstyret. Dette gjelder ikke personvalg.

Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker med kvalifisert flertall (2/3).

§ 6 Landsstyret

§ 6.1 Landsstyret er det øverste besluttende organet mellom landsmøtene og møtes normalt 5 ganger mellom hvert Landsmøte. Landsstyret skal innkalles med 4 ukers varsel og sakspapirer skal sendes minst 2 uker før. Landsstyremøtene er landsstyrets besluttende organ.

§ 6.2 Landsstyret består av 1 representant fra hvert aktive lokallag, og arbeidsutvalget.

§ 6.3 Landsstyret har ansvar for at organisasjonen styres i overensstemmelse med vedtektene, andre styringsverktøy og vedtak av organisatorisk og politisk karakter fattet av landsmøtet. Landsstyret skal foreta eventuelle suppleringsvalg mellom landsmøtene og velge representanter til ulike råd, komiteer og utvalg, eller delegere oppgaven til arbeidsutvalget.

§ 6.4 Rettigheter og plikter på landsstyremøtet:

 • Landsstyrerepresentanter eller representativ vara har møteplikt, tale- og forslagsrett, samt stemmeplikt.
 • Arbeidsutvalget har møteplikt, tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget stemmer som en enhet, representert ved leder.
 • Dersom vara-landsstyrerepresentant innkalles har vedkommende talerett.
 • Komiteer og utvalg har møteplikt, tale- og forslagsrett i tråd med sine mandater.
 • Møteledelsen har tale- og forslagsrett i tråd med sin funksjon.
 • Konsulent og rådgiver har møte-, tale- og forslagsrett i tråd med sine stillinger.

Ved første gangs stemmelikhet skal det voteres skriftlig.

Ved andre gangs stemmelikhet er det ikke lenger mulighet for å stemme blankt. Ved tredje gangs stemmelikhet i landsstyret teller leders dobbeltstemme. Dette gjelder ikke personvalg.

Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker med kvalifisert flertall (2/3).

§ 7 Arbeidsutvalget

§ 7.1 Arbeidsutvalget er det øverste besluttende organ mellom landsstyremøtene og består av leder, nestleder og fem studentmedlemmer valgt av landsmøtet. Sammensetningen skal så langt som råd omfatte ulike utdanningsløp.

Arbeidsutvalget innkaller og innstiller på saker til landsstyremøtene.

§ 8 Sekretariatet

§ 8.1 Organisasjonen har eget sekretariat bestående av politisk ledelse med egne ansatte fra Utdanningsforbundet. Sekretariatet har kontorer i Utdanningsforbundet sine lokaler.

§ 9 Representasjon i Utdanningsforbundet

§ 9.1 Landsstyret oppnevner tre representanter, derav leder og nestleder, med tale- og forslagsrett til Utdanningsforbundets landsmøte.

§ 9.2 Pedagogstudentenes leder innkalles med tale- og forslagsrett i representantskapet og sentralstyret i Utdanningsforbundet.

§ 9.3 Pedagogstudentenes nestleder innkalles til Kontaktforum Universitet og Høyskole.

§ 9.4 Sentralstyret i Utdanningsforbundet avgjør, på bakgrunn av uttalelse fra Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, i hvilke øvrige utvalg organisasjonen skal være representert.

§ 9.5 Lokallagsstyrene til Pedagogstudentene har møte-, tale- og forslagsrett til Fylkesstyremøtene i Utdanningsforbundet, normalt ved lokallagsleder.

B Lokalt nivå

§ 10 Lokallag

§ 10.1 Medlemmene ved hvert studiested 4 utgjør et lokallag. Landsmøtet avgjør eventuell tvil om definisjon av studiested.

§ 10.2 Man skiller mellom passive og aktive lokallag. Et passivt lokallag består av alle medlemmer ved studiestedet. Et aktivt lokallag har gjennomført et årsmøte og valgt et lokallagsstyre.

§ 10.3 Følgende kriterier legges til grunn når det opprettes lokallagsstyre:

 • Det må være minst 20 medlemmer ved studiestedet, med unntak av Samisk Høgskole.
 • Studiestedet må være i Norge.
 • Studiestedet må ha utdanning som kvalifiserer som en del av lærer- eller pedagogutdanning.

§ 11 Årsmøtet

§ 11.1 Årsmøtet er det øverst besluttende organ lokalt. Det er sammensatt av medlemmene i lokallaget, der alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

§ 11.2 Årsmøtet skal velge leder, økonomiansvarlig, landsstyrerepresentant og delegater til landsmøtet, eventuelt varamedlem til landsstyret, styremedlemmer og andre verv. Ett medlem kan inneha flere verv. Årsmøtet skal også behandle de sakene styret legger fram. Virkeperioden for lokale styreverv går fra endt landsmøte til endt landsmøte påfølgende år. De lokale tillitsvalgte skal sørge for en overlappingsperiode fra endt årsmøte til endt landsmøte.

§ 11.3 Årsmøtet avholdes innen 15. februar og innkalles med minst 14 dagers varsel. Protokollen fra årsmøtet skal sendes til sentral ledelse, og gjøres tilgjengelig for lokallagets medlemmer.

§ 11.4 Årsmøtet skal velge delegater til landsmøtet ut i fra fordeling etter §5.2 Dersom årsmøtet ikke får valgt tilstrekkelig antall delegater til landsmøtet kan det gjøres et suppleringsvedtak fattet av årsmøtet. Endelig tidsfrist for delegater valgt på suppleringsvedtak er tre uker før landsmøtet. Dersom delegatplassene ikke er fylt opp kan disse fordeles etter gjeldende fordelingsnøkkel, med påmelding senest to uker før landsmøtet.

§ 12 Lokallagsstyrene

§ 12.1 Lokallagsstyrene skal:

 • organisere egne aktiviteter ut fra de mulighetene de har, og ressursene de disponerer
 • ha som mål å informere, skolere og aktivisere medlemmene
 • aktivt verve nye medlemmer og profilere Pedagogstudentene lokalt
 • arbeide aktivt for å holde seg oppdatert i utdanningspolitikken som er aktuell for styret
 • samarbeide med fylkeslaget eller lokallaget til Utdanningsforbundet, faglige ansatte, administrasjonen, ledelse og studentdemokratiet ved egen institusjon
 • arrangere eget årsmøte
 • levere en skriftlig årsrapport til landsmøte, som sendes kontoret fire uker før landsmøte
 • levere en skriftlig rapport til hvert landsstyremøte, som sendes kontoret to uker før hvert landsstyremøte

§ 12.2 Lokallagsstyrene kan:

 • i perioden foreta suppleringsvalg av verv i styret dersom det er behov for det
 • innvilge tale og forslagsrett til heltidsstudenter som tidligere har vært eller fortsatt er medlem av Utdanningsforbundet
 • påta seg å representere og inkludere andre studiesteder i eget fylke

Del 4

§ 13 Økonomi

§ 13.1 Landsstyret i organisasjonen vedtar budsjett innenfor de rammene Utdanningsforbundets sentralstyre fastsetter.

§ 13.2 Alle økonomiske disposisjoner i Pedagogstudentene styres av et økonomireglement som vedtas av landsstyret.

§ 14 Mistillit

§ 14.1 Forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av landsmøtet, behandles av landsstyret og vedtas med kvalifisert flertall (2/3). Landsstyret foretar eventuelle suppleringsvalg.

§ 14.2 Forslag om mistillit kan fremmes av lokallagene eller andre tillitsvalgte i organisasjonen. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og underskrives av den/dem som fremmer forslaget. Anonyme forslag forkastes.

§ 14.3 Landsstyret skal i innkallingen til landsstyremøtet gjøres kjent med at forslag om mistillit skal behandles. Sakens dokumenter skal legges fram for landsstyret ved møtestart.

§ 14.4 Den/de som rammes av forslag om mistillit, har rett til å uttale seg for landsstyret før beslutningen fattes.

§ 14.5 Personer som rammes av mistillitsforslag kan ikke uttale seg på vegne av Pedagogstudentene mens forslaget behandles.

§ 15 Om vedtektene

Vedtektene kan endres av landsmøtet med kvalifisert flertall (2/3), og skal godkjennes av Utdanningsforbundets sentralstyre. Uttalelse fra landsmøte i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal følge saken.

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer.

Kontrollkomiteen skal komme med en uttalelse til endringsforslagene.

Fotnoter

 1. Studentmedlemmer som er betalende medlem av Utdanningsforbundet, er omfattet av Utdanningsforbundets rettigheter og plikter ved arbeidsforhold.
 2. Vedtektene revideres hvert tredje år med mulighet for å behandle deler av dokumentet eller dokumentet i sin helhet hvert år.
 3. Prinsipprogrammet vedtas for tre år med mulighet for å behandle deler av dokumentet eller dokumentet i sin helhet hvert år
 4. Et studiested defineres som en institusjons lokaliteter innenfor en kommune.
Les mer om: