Undervisning om tilrette­legging for barn og unge med fysiske funksjons­nedsettelser

Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2019

I dagens lærerutdanning har vi ikke nok fokus på tilrettelegging for elever med fysisk funksjonsnedsettelse.

De fleste av oss vil komme til å møte barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser, uten å vite hvordan man skal håndtere utfordrende situasjoner. Vi trenger å få grunnleggende opplæring i enkle løsninger på vanlige problemer som oppstår, samt vite hvor man kan gå for å få hjelp i disse situasjonene.

gjennomført ved Nordlandsforskning høsten 2012 viser til at skoler ofte har lave forventinger til elever med nedsatt funksjonsevne . Dette kan tyde på at lærere ikke er opplært i nedsatt funksjonsevne blant barn unge. Ofte er ikke den mentale psyken problemet, men at man har en fysisk funksjonsnedsettelse. Det betyr ikke at disse elevene skal kunne mindre enn andre elever og dermed stilles lavere krav til.

kom NOVA med en forskningsrapport som viser at 64% av barn med fysiske funksjonsnedsettelser ikke fullfører videregående opplæring, mot 17% av den sammensatte elevgruppen . Skolen er ikke bare en arena for læring, men også for utvikling av sosial kontakt og vennskap mellom jevnaldrende. Skolen er der barn og unge oppholder seg store deler av dagen fem dager i uka, 190 dager i året. Om lærerne ikke ser den enkelte elevens behov og spesielt tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelse, er det lett for at eleven faller ut.

Lærerutdanningene må inkludere undervisning om fysisk funksjonsnedsettelse, og hvilke muligheter som eksisterer for tilrettelegging. Lærere er ikke nødvendigvis klar over hvilke utfordringer som ligger i hverdagen til elever med fysisk funksjonsnedsettelse. Ved at utdanningsinstitusjonene inkluderer temaet, vil vi få flere lærere med kompetanse innen enkel tilrettelegging, og minke frafallet av denne elevgruppen i skolen. Videre vil dette også være med på å ufarliggjøre bruken av hjelpemidler i undervisningen. Ved å tilrettelegge undervisningen vil elevene i klassen også lære og se løsninger i stedet for utfordringer. I vårt møte med skolen skal vi kunne ivareta absolutt alle våre elever, og derfor krever vi denne opplæringen inn i våre lærerutdanninger.

Pedagogstudentene krever at alle institusjoner som tilbyr lærerutdanning skal:

  • Ha undervisning om tilrettelegging for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser
  • Informere om ressurser man kan bruke for å undervise i de ulike fag til barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser som en del av den obligatoriske undervisningen

Litteraturhenvisninger

    • Wik, S. E., Tøssebro, J., Magnus, E. (2012). Unge funksjonshemmete og arbeidsavklaring. Hentet fra: https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/FARVE%20Rapport_web.pdf

    • Finnvold, J. E. (2013). Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. (Rapport 12, 2013). Hentet fra: https://www.hioa.no/content/download/45481/674758/file/7401_1.pdf

Les mer om: