Lærer- og pedagogutdanninger må ta ansvar for en bærekraftig utvikling

Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2019

Overordnet del av læreplanverket sier at bærekraftig utvikling skal være en av tre tverrfaglige temaer i skolen. Dette betyr at elevene skal lære hvordan vi kan finne løsninger gjennom kunnskap og samarbeid, samt at de ser sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. Lærer- og pedagogutdanninger må derfor sikre at lærerstudenter har nok kunnskap for å gjøre bærekraft til en del av sin arbeidshverdag.

Det vil være lettere for fremtidige lærere og pedagoger å tilby en god utdanning om handlinger følger ord. Derfor må våre utdanninger bli bærekraftig – både sosialt og med tanke på klimaet. FNs bærekraftsmål 4 sier at vi innen 2030 skal «sikre en inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Vi mener at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Det inkluderer at utdanningene har et godt læringsmiljø og får en universell utforming, slik at alle studenter er inkludert og at funksjonsvariasjoner ikke leder til ekskludering.

Om vi forventer at fremtidige elever skal se sammenhenger mellom handling og konsekvenser, bør dette også gjelde fremtidige lærere og pedagoger. Våre utdanninger og institusjoner har ansvar for at samfunnets utvikling er bærekraftig. For å oppnå 1,5-gradersmålet slått fast i Parisavtalen må verden kutte sine klimagassutslipp med 45 prosent innen 2030. Dette krever gjennomgripende endringer av alle sektorer i samfunnet. Vi må derfor kreve at våre institusjoner skal være klimanøytrale.

Pedagogstudentene mener at institusjoner som tilbyr lærer- og/eller pedagogutdanning må: 

  • Sikre trygge, inkluderende og ikke-voldelige læringsmiljøer for alle studenter
  • Sørge for en universell utforming, slik at funksjonsvariasjoner ikke skal lede til ekskludering
  • Halvere sine klimagassutslipp innen 2025 og være klimanøytrale innen 2030
  • Ha et fokus på bærekraft gjennom hele utdanningsløpet i alle sine lærer- og pedagogutdanninger
Les mer om: