Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Pedagogstudentenes høringssvar på stortingsmeldingen "En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning". Høringssvaret ble sendt 7. januar 2021.

En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet organiserer omlag 20 000 norske lærer- og pedagogstudenter Vi vil takke for muligheten for å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal mobilitet i høyere utdanning.

På vegne av landets lærerstudenter, kjenner vi oss godt igjen i de særskilte utfordringene som trekkes frem om mobilitet i profesjonsutdanningene. I lærerutdanningene er internasjonal utvekling lite utbredt og vi mener meldingen trekker frem gode forklaringer for årsaken.

Overordnet mener Pedagogstudentene følgende om internasjonal studentmobilitet i våre utdanninger:

  • Det skal legges til rette for internasjonal utveksling og samarbeid.
  • Utdanningsinstitusjonene må tilrettelegge for studentmobilitet innenfor gjeldende nasjonale rammer.

Studentmobilitet med mål om utdanningskvalitet

Pedagogstudentene er grunnleggende positive til studentmobilitet. Samtidig vil vi advare mot at et ensidig fokus på å nå måltallet for utveksling, ikke må skygge for hvorfor vi arbeider for økt studentmobilitet i utgangspunktet: nemlig for å styrke kvaliteten på utdanningene. Utveksling må altså ikke skje bare for utvekslingens skyld – den må være et ledd av målrettet arbeid med utdanningskvalitet.

Praksisutveksling

Som meldingen peker på, er praksisutveksling ofte en velegnet måte å utføre utveksling i lærerutdanningene. Det er vi enige i.  Det er viktig at stortingsmeldingen slår fast at kravene til obligatorisk praksis, at den skal være veiledet og kvalitetssikret, fullt ut integrert del av utdanningen, også gjelder for obligatorisk praksis tatt i utlandet. Som meldingen peker på kan dette være krevende å få til. Det er viktig at man ser til institusjonene som likevel klarer dette gjennom gode praksisavtaler for å se hva man kan lære av disse eksemplene. Slik at denne praksisen kan være et positivt bidrag til internasjonalisering av lærerutdanningene.

Kortere praksisperioder

Pedagogstudentene synes det er svært positivt at det foreslås å gi uttelling for kortere utvekslingsopphold, også under tre måneder. I våre rammeplanstyrte utdanninger vil dette være avgjørende for å stimulere til mer praksis, da både obligatorisk undervisning og hyppige praksisperioder, kan vanskeliggjøre lengre moblitetopphold.

Det foreslås at det også skal gis uttelling for utveksling fra 1-3 måneder blant annet for å gjøre det mulig å ta obligatorisk praksis i utlandet. Vi har gjennomført en undersøkelse om praksis som viser at praksisopphold over en måned, er relativt lite utbredt i lærerutdanningene.  I gjennomsnitt varer en praksisperiode i 19,2 dager. Medianen for lengden for en praksisperiode er 15 dager.

image1zgpq.png

Dersom målet er økt internasjonal studentmobilitet i lærerutdanningene, også i praksisperiodene, mener vi det er svært klokt også å gi uttelling for utvekslingsopphold under en måned.

Avslutningsvis vil vi også vise til vårt tidligere høringsinnspill til stortingsmeldingen.

Les mer om: