Barnehage 2030

Pedagogstudentenes høringssvar på til kunnskapsdepartementets arbeid med kvalitet i barnehager mot 2030. Høringssvaret ble sendt 31. april 2020.

På vegne av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet vil vi benytte muligheten til å komme med innstill til kunnskapsdepartementets arbeid med kvalitet i barnehager mot 2030.

Først vil vi si at det er svært viktig at departementet har nedsatt et rammeplanutvalg for barnehagelærerutdanning. Vi mener det er svært viktig å særlig se nærmere på hvilken plass pedagogikken har fått i overgangen fra førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning. Slik vi ser det må pedagogikken være et bærende element i utdanningen. Samtidig er studentene opplevelse at pedagogikkfaget fragmentert, og får for liten plass. Derfor er vi veldig glade for at nettopp pedagogikkens plass i barnehagelærerutdanningene er et fokusområde i dette arbeidet.

Når vi løfter blikket og tenker fremover tror vi det er avgjørende å tørre å satse på høy barnehagefaglig kompetanse sammen med barna. Derfor tror vi tiden også er inne for å se nærmere på de masterutdanna barnehagelærerne. Vi tror det er et viktig å starte arbeidet med å bygge kompetanse sammen med barna i barnehagen. Vi vet for lite om hvor mange masterutdanna barnehagelærere som i dag arbeider sammen med barn på avdeling eller base. Vi vet også for lite om hvilke stillinger de masterutdanna barnehagelærerne arbeider i. Derfor håper vi departementet vil initiere en kartlegging for å skaffe et kunnskapsgrunnlag både på hvilke stillinger de masterutdanna barnehagelærerne arbeider i, og hvor mange masterutdanna barnehagelærer som finnes i norske barnehager i dag.

I forbindelse med en satsning frem mot 2030 tror vi også det vil være et viktig steg for kvaliteten i barnehager å sette i gang en pilotering av en integrert barnehagelærerutdanning på masternivå. Det kan anslås at så mange som ni av ti barn under skolepliktig alder går i norske barnehager. Å satse på kvalitet i barnehagen er dermed en effektiv måte å gi nesten alle barn i Norge en best mulig start på utdanningsløpet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en barnehage aldri vil kunne være bedre enn sine ansatte. Kvaliteten til de ansatte defineres i stor grad av kvaliteten i grunnutdanningen.

Pedagogstudentene mener derfor at et forsøk på en omstrukturering av barnehagelærerutdanningen for å heve nettopp denne kvaliteten er svært viktig. Vi mener at det bør skje gjennom en pilotering av integrert masterutdanning for barnehagelærere.

I 2010 gjennomførte NOKUT en omfattende evaluering av førskolelærerutdanningen. I sin rapport skrev de at de ikke kunne se grunner til å stille lavere krav til lærerne i barnehagen enn til lærere i skolen. Ifølge Pettersvold og Østrems forskning vil masterutdannede barnehagelærere kunne forholde seg kritisk reflekterende til egen praksis i møte med barna, samt kunne anvende kunnskapsbasert pedagogisk arbeid basert på oppdatert forskning. Dette mener vi vil heve kvaliteten i norske barnehager.

Dagens masterutdannede barnehagelærere er utdannet gjennom en bachelorutdanning pluss et masterløp, altså en 3+2 modell. Pedagogstudentene mener imidlertid at en integrert barnehagelærerutdanning er et alternativ til denne 3+2-modellen som bør testes ut. En slik utdanning har bedre forutsetninger for å bidra til praksisnærhet i alle fem årene – noe som er avgjørende for kvaliteten i utdanningen, og for den kompetansen fremtidens barnehagelærere møter barnehagebarn med. 

Selv om NOKUT i 2010 kom med klare, faglige argumenter for å utvide barnehagelærerutdanningen til en integrert master, kunne de ikke - med hensyn til den daværende barnehagelærermangelen - forsvare å anbefale dette. Nå er situasjonen annerledes, og SSB framskriver et overskudd av barnehagelærere de neste 20 årene. Følgegruppen for barnehagelærerutdanning mener derfor at barnehagefeltet er klar for å ta imot barnehagelektoren.

Pedagogstudentene mener det er på tide å følge de faglige anbefalingene og gjøre en pilotering på en integrert barnehagelærerutdanning på masternivå. Og vil med dette spille dette inn som en del av prosjektet kvalitet i barnehager mot 2030

Les mer om: