Stortingsmelding om tidlig innsats

Pedagogstudentenes høringssvar på stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". Høringssvaret ble sendt 22. januar 2020.

Pedagogstudentene støtter intensjonene i stortingsmeldingen om et inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Det er spesielt viktig at de som skal utdanne og danne framtidens barn og unge, arbeider for likestilling og mangfold og jobber mot all form for diskriminering. Våre innspill til stortingsmeldingen er knyttet til tiltakspunktene i kapittel 5 om kompetanse i barnehager, skoler og støttesystemene.

Innspill på tiltakspunktene i kapittel 5:

Endringer i barnehagelærerutdanningen

Regjeringen vil:

 • Regjeringen til nedsette en ekstern gruppe som skal foreslå konkrete endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanningen
 • i dialog med sektoren vurdere behovet for et tilbud innenfor spesialpedagogikk på mastergradsnivå som felles utdanningsløp for barnehage- og grunnskolelærere.

Pedagogstudentene deler mange av bekymringene til Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen og Ekspertgruppa for barnehagelærerollen som trekkes frem i stortingsmeldingen. Pedagogstudentene er bekymret for barnehagelærerutdanningens kvalitet, fragmenteringen av pedagogikkfaget og finansieringen av utdanningen.

Pedagogstudentene mener:

 • At det bør igangsettes en piloteringsordning av en integrert barnehagelærerutdanning på masternivå
 • Det skal være et bredt mastertilbud på barnehagelærerutdanningen som kvalifiserer til, og er relevant for, arbeid i barnehagen.
 • Det er et mål at flere barnehagelærere tar mastergrad, det skal være et krav for styrer og pedagogisk leder.
 • Pedagogikk må studiepoengfestes i barnehagelærerutdanningene for å sikre at pedagogikk blir gjennomgående i alle kunnskapsområder og fordypning. Pedagogikk skal gjennomsyre utdanningen og ha et særskilt ansvar for profesjonsretting og progresjon.
 • Barnehagelærerutdanningen må finansieres bedre, og bør ligge i finansieringskategori C eller minst D i finansieringssystemet for høyere utdanning.

Pedagogstudentene ser det som helt nødvendig å gjøre endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanningen for å studiepoengfeste pedagogikkfaget, samt å se på barnehagelærerutdanningen i en mastersammenheng. Vi vil anbefale at det settes ned et partssammensatt rammeplanutvalg for å se på dette. Vi mener at vi har et bredt kunnskapsgrunnlag fra både Følgegruppa for BLU og Ekspertutvalget for barnehagerollen å bygge på i denne sammenheng. Vi trenger nå konkrete endringer, ikke flere utredninger.

Tilgang til spesialpedagogisk kompetanse

Regjeringen vil:

 • vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk kompetanse

Pedagogstudentene mener at lærerstudenter skal sikres tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse for å kunne tilføre tiltrengt spesialpedagogisk kompetanse til barnehage og skole. For å sikre lærerstudentene tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse bør man helhetlig se på utdanningene og pedagogikkens samt spesialpedagogikkens plass.

Om spesialpedagogiske utdanninger:

Regjeringen vil:

 • følge med på det frivillige nettverket av UH-institusjoner som tilbyr spesialpedagogiske utdanninger for å fremme samarbeid om felles retningslinjer og utvikling av utdanningene
 • vurdere om en mastergrad i spesialpedagogikk med integrert undervisningsfag kan gi undervisningskompetanse for tilsetting i skolen

Pedagogstudentene mener utdanninger innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk som kvalifiserer til pedagogisk personale i utdanningssystemet, skal være praksisnære og profesjonsforankret. Studenter som tar rene pedagogiske og spesialpedagogiske studier skal sikres praksis innenfor områder som retter seg mot arbeid i barnehage, skole og støttesystem.

Om pedagognorm

Regjeringen vil:

 • over tid skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning i barnehagen til minst én pedagogisk leder per seks barn under tre år og én pedagogisk leder per tolv barn over tre år (50 prosent barnehagelærere)

Dette tiltaket støttes av Pedagogstudentene. Vi mener det haster for å sikre en barnehagelærertetthet på minimum 50%, og en lovfestet bemanningsnorm som er til det beste for barna.

Pedagogstudentene holdt også et muntlig innspill om stortingsmeldingen.

 

Takk for at vi får komme med våre innspill.

Pedagogstudentene støtter ambisjonen i stortingsmeldinga om en inkluderende barnehage og skole. Vi er enige i at den viktige kompetansen må være så nærme barna og de unge som mulig.

Vi mener det er behov for å se på lærernes kompetanse, og vil derfor i vårt høringssvar peke særlig på kapittel fem i meldingen.

Vi sier det ofte, men mener det ikke kan gjentas nok, en god barnehage og skole blir ikke bedre enn sine lærere. Derfor er det avgjørende å investere i alle læreres kompetanse.

I dag vil vi snakke mest om tiltakspunktet der regjeringen sier de vil "nedsette en gruppe som skal foreslå konkrete endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanninga."

Det er få andre steder enn i barnehagen lærerne kommer så nærme og så tett på barna i utdanningsløpet. Vi må derfor ta på alvor den kompetansen og de mulighetene barnehagelærerutdanningen gir. 

Som det vises til i stortingsmeldinga er også vi enig i, og bekymret over, utfordringene både følgegruppa for barnehagelærerutdanninga og ekspertgruppa for barnehagelærerrollen trekker frem.

Vi deler synet på at det er helt nødvendig å gjøre endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanningen, og vi mener ett av de viktigste grepene er å studiepoengfeste pedagogikkfaget. Vi er bekymret for den store fragmenteringen av pedagogikkfaget i utdanningen. Et fagområde vi ser som avgjørende for den rollen lærere i barnehagen skal ut i, og som vi erfarer får mindre plass enn det burde.

Når det skal gjøres endringer, mener vi det samtidig er viktig å sørge for at utdanningen også gir studentene tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse. Vi skal ikke bli spesialpedagoger, men må ha verktøy som faktisk gjør oss i stand til å både handle og samhandle i møte med alle barn.

Endringene bør samtidig åpne opp for forsøk på en integrert masterutdanning, og se dette i lys av de komplekse utfordringene og arbeidsoppgavene som ekspertgruppa skildrer.

Vi anbefaler at gruppa som skal komme med forslag til ny rammeplan, blir et partssammensatt rammeplanutvalg, for å få et best mulig grunnlag for å gjennomføre konkrete endringer.

Det er om mulig åpenbart at vi nevner det, men skal det gjøres endringer for å forbedre utdanninga, må barnehagelærerutdanninga finansieres bedre enn i dag, noe også både følgegruppa og ekspertgruppa trekker frem.

Så for å oppsummere hva vi mener må til for å komme tettere på:

 1. Vi trenger et partssammensatt rammeplanutvalg og studiepoengfeste pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanninga
 2. Vi bør pilotere en integrert masterutdanning for barnehagelærere
 3. Sørge for god nok finansiering og løfte barnehagelærerutdanningen minst en kostnadskategori

 

Takk!

Les mer om: