Studentombud, trakassering og tilrettelegging

Høringssvar om studentombud, trakassering og tilrettelegging

Høringssvar

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet takker for muligheten til å gi innspill på lovendringene vedrørende studentombud, trakassering og tilrettelegging. Overordnet vil vi bemerke at endringsforslagene er svært positive, og i stor grad vil bidra til en tryggere studiehverdag for norske studenter.

Studentombud

Pedagogstudentene støtter innføringen av studentombud ved alle institusjoner. Vi vil understreke at det er viktig at midlene som opprettelse av studentombudstillingen kreves kommer fra institusjonen selv, og ikke fra studentene (som for eksempel ved betaling eller finansiering over semesteravgiften) eller fra studentdemokratiet.

Pedagogstudentene mener det er en fordel om alle studenter har muligheten til å møte studentombudet fysisk. Med dette mener vi ikke at det bør være et studentombud ved hver campus på institusjoner med flere campuser der avstanden mellom dem er betydelig, men vil understreke viktigheten av at ombudet kan reise mellom campuser. Ombudet bør ha taushetsplikt.

Pedagogstudentene mener at stillingen bør være på åremål over en lengre periode, som for eksempel seks år. En for kort periode bør unngås, da erfaring er viktig for å fungere best mulig som ombud. Samtidig er en for lang periode heller ikke ønskelig, da det på sikt kan gå på bekostning av ombudets uavhengighet. Flere enn to åremålsperioder bør ikke være mulig.

Trakassering

Pedagogstudentene støtter presiseringen av at trakassering og seksuell trakassering er ulovlig. Det er også positivt at utdanningsinstitusjonene får et tydeligere ansvar med en slik lovformulering.

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov

Pedagogstudentene støtter endringen som omhandler tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov. Den er etter vårt syn et bidrag til arbeidet for lik rett til utdanning.

Les mer om: