Tildeling av utdannings­støtte

Les vårt innspill til høringen om studielån og stipend for studieåret 2019/2020.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet representerer over 21 500 lærer- og pedagogstudenter fra alle institusjoner i Norge som tilbyr en lærerutdanning. Vi vil takke for muligheten til å gi våre innspill på høringen om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, på vegne av landets lærer- og pedagogstudenter. I vårt høringssvar vil vi kun fokusere på forslagene som er omtalt i kapittel 7-9 i høringsnotatet.

Pedagogstudentene mener

  • Vi støtter den videre opptrappingen til 11 måneders studiestøtte
  • Vi støtter den justerte definisjonen av hvem som regnes som å bo med sine foreldre
  • Vi er mot den nye ordningen for omgjøring av lån til stipend i høyere utdanning

Pedagogstudentene stiller oss bak og støtter NSO sitt høringssvar og viser til dette for generell argumentasjon om hvorfor vi er spesielt kritiske til den nye ordningen for omgjøring av stipend.

Vi vil videre i høringssvaret vise til hvorfor omgjøringen av stipend kan ha spesielt negative konsekvenser for lærerutdanningene.

Endringen i omgjøringen av studielån kan true rekrutteringen til lærerutdanningene

Forslaget om å endre konverteringsordningen for studielån, som innebærer at 15 % av studielånet først gjøres til stipend ved avlagt grad, vil gjøre at studenter som bytter studie underveis vil altså få høyere gjeld. Konverteringsordningen vil gjøre det mindre attraktivt å bytte utdanning underveis. Ambisjonen for å endre konverteringsordningen er jo nettopp at færre skal bytte studie underveis.

Pedagogstudentene har fått Respons analyse til å foreta en Motivasjonsundersøkelse blant norske lærerstudenter. Bakgrunnen for undersøkelsen var at vi ønsket å avdekke motivasjonene til valg av lærerstudiet, hva som er argumenter for og argumenter mot å velge et lærerstudium. Undersøkelsen fikk 4876 svar, og har blitt distribuert til alle landets lærerstudenter fra studiestedene og fra våre medlemslister.

Et hovedfunn i undersøkelsen er at 39 % av studentene som går lærerutdanning har studert noe annet før de begynte på lærerstudiet (ikke medregnet PPU siden alle som tar PPU må ha en grad som opptaksgrunnlag). Pedagogstudentene er svært bekymret for hvilken innvirkning den endrede konverteringsordningen vil ha for rekrutteringsgrunnlaget til lærerutdanningene.

Totalt er det 39 % av lærerstudentene som har studert noe annet før de søkte seg til lærerutdanningen (ikke medregnet PPU siden alle som tar PPU må ha en grad som opptaksgrunnlag). Ut fra våre data vet vi ikke om de byttet underveis eller om de har fullført hele grader. Aldersfordelingen blant de som har studert noe annet før, gir oss likevel en indikasjon:

Enkelt sagt, er Pedagogstudentene svært bekymret for om konverteringsordningen for studielånet, vil true, eller i hvert fall gjøre det mindre attraktivt, for rundt 40 % å bytte over til en lærerutdanning. Konverteringsordningen for studielån spenner med andre ord bein under regjeringens ønske om å øke rekrutteringen til lærerutdanningene.

Endringen i omgjøringen av studielån kan true rekrutteringen av menn til læreryrkene

Regjeringen ønsker spesielt å rekruttere flere menn til læreryrket. Undersøkelsen viser at det er signifikant flere menn som har studert noe annet før de startet på lærerutdanningen. Det gjelder for hele 49 % av de mannlige studentene. Med de foreslåtte endringene for omgjøringen av studielån, vil man enkelt sagt miste rundt halvparten av det mannlige rekrutteringsgrunnlaget.

Endringen i omgjøringen av studielån kan true den faglige bredden for norske lærere

I distriktene er det en spesielt stor bekymring at de grunnskolelærerutdanningen utdanner lærere med for smal fagkrets til at de kan dekke behovet for lærere som kan undervise i flere fag. Vi vet derfor at mange lærerstudenter ønsker å bygge på med fag i etterkant av utdanningene for å gjøre seg mer attraktive blant arbeidsgiverne. Vi vil påpeke at forslaget om å endre omgjøringen av studielån vil gjøre det mindre attraktivt for lærerstudenter å utvide fagkretsen sin.

Oppsummert mener vi den foreslåtte endringen av studielån vil påvirke lærermangelen i negativ retning. Vi er prinsipielt mot endringen og vi håper regjeringen velger å snu i dette spørsmålet.

Les mer om: