Mulighet for å ta PPU med bachelor i praktisk-estetiske fag

Les vårt innspill til høringen «Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag».

Vi setter pris på at vi som studentstemme blir hørt, og oppmuntrer til at studentperspektivet ikke blir glemt i det videre arbeidet med å avgjøre hva som skal kvalifisere til opptak på praktisk-pedagogisk utdanning.

Vi svarer på hvert enkelt høringsspørsmål i rekkefølgen de er stilt.

1

1.1. Hvordan skal vi i denne sammenhengen forstå «praktiske og estetiske fag»?

Pedagogstudentene mener det er viktig at det blir lagt til grunn en bred forståelse av begrepet «praktiske og estetiske fag» når man skal vurdere hva som gir adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelorgrad. Videre bør det være innholdet i fagene i ungdomsskole og videregående som legger føringene for hvilke bachelorprogram som gir adgang til PPU. I og med at vi med fagfornyelsen er inne i en prosess der innholdet i fagene ennå ikke er fastlagt, er det ikke hensiktsmessig å gå inn på hvilke enkeltstudier som bør gi adgang til PPU på grunnlag av bachelorgrad og hvilke som ikke bør det.

Det vi imidlertid kan si allerede nå, er at det bør være enkeltinstitusjonene som tilbyr PPU som har det siste ordet i å vurdere kompetansen til den enkelte søker og om den skal gi adgang til institusjonens praktisk-pedagogiske utdanning. Det vil være altfor mange ulike potensielle søknadsgrunnlag, som for eksempel ved søkere som har bachelorgrader i utlandet, til at Kunnskapsdepartementet fra sentralt hold kan avgrense nøyaktig hvilke studier som skal gi adgang til PPU på grunnlag av bachelorgrad. Det bør legges tydelige retningslinjer fra departementet, men det må være institusjonene selv som fatter den endelige avgjørelsen om hvorvidt den faglige kompetansen er tilstrekkelig til å begynne på PPU.

1.2. Bør en slik bachelorutdanning være enfaglig, dvs. 180 studiepoeng i ett fag, eller bør den åpne for flere fag?

Pedagogstudentene mener at en bachelorutdanning som skal gi adgang til PPU bør være enfaglig. Det er gode pragmatiske grunner til at man ikke kan stille krav om masterkompetanse i de praktiske og estetiske fagene, blant annet på grunn av manglende masterprogram og mangel på masterveiledere. Det endrer imidlertid ikke prinsippet om at faglig tyngde i undervisningsfag er svært viktig. Derfor mener Pedagogstudentene at det er en fordel om 180 studiepoeng innen ett fagområde kreves av studenter som vil bli lærere i ungdomsskolen eller på videregående.

1.3. Hvor mange fag kan eventuelt inngå, og i hvilket omfang?

Pedagogstudentene mener at det bare bør inngå ett fag i praktiske og estetiske bachelorgrader som gir adgang til PPU. Hvis man imidlertid går for en modell der flerfaglige bachelorgrader i praktiske og estetiske fag også skal gi adgang til PPU, vil vi understreke viktigheten av at faglig tyngde fortsatt prioriteres. Under 120 studiepoeng i bachelorgradens primære fagområde vil, slik vi ser det, ikke være tilstrekkelig.

1.4. Bør eventuelt alle fagene i bachelorgraden være praktiske og estetiske?

Pedagogstudentene mener at det bare bør inngå ett fag i praktiske og estetiske bachelorgrader som gir adgang til PPU.

2. Det er spesielle opptakskrav til norsk lærerutdanning. Bør det også være opptakskrav for søkere som tas opp på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag? I så fall, hvilke?

Pedagogstudentene mener at det skal stilles krav for å komme inn på PPU hvis man søker opptak på grunnlag av en bachelor i et praktisk eller estetisk fag, siden vi bør stille faglige krav til kandidatene vi tar inn på norske lærerutdanninger. Samtidig er det viktig at man ikke stiller de samme kravene som man gjør til grunnskolelærer- og lektorutdanninger (35 skolepoeng, snittkarakteren 3 i norsk og snittkarakteren 4 i p-matte, eventuelt bestått S eller R-matte). Dette fordi dette ikke er et mål på kompetansen til søkeren på tidspunktet hen søker. Søkeren søker om opptak på grunnlag av en bachelorutdanning, og derfor er det denne som bør legges til grunn for å vurdere om vedkommende skal tas opp. Pedagogstudentene foreslår å stille et krav om C i snitt i undervisningsfaget for å komme inn på PPU.

3. Andre hensyn som høringsinstansene ønsker å uttale seg om.

Pedagogstudentene har ingen videre bemerkninger til høringen.

Les mer om: