Nasjonal deleksamen i matte

Høring om nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet representerer over 20 000 lærer- og pedagogstudenter fra alle institusjoner i Norge som tilbyr en lærerutdanning. Vi vil takke for muligheten til å gi våre innspill på høringen om hvordan NOKUT best mulig kan gjennomføre nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene studieåret 2019-2020, som vedtatt av departementet. Vi synes det er positivt at NOKUT ønsker innspill fra oss som lærerstudenter i arbeidet med å utvikle en best mulig løsning for nasjonal deleksamen innen grunnskolelærerutdanningene.

NOKUT er kjent med at Pedagogstudentene tidligere har vært kritiske til nasjonal deleksamen. Vi er derfor svært glad for at dere har fått utsatt gjennomføringen av nasjonal deleksamen slik at det blir mulighet til å forankre deleksamen, gjøre kvalitetsforbedringer og gi institusjonene og studentene bedre forutsigbarhet rundt gjennomføringen. Pedagogstudentene synes følgelig det er positivt at det legges opp til en bred høringsrunde med påfølgende høringskonferanse, slik at nasjonal deleksamen blir forankret godt i sektoren. Det mener vi er avgjørende for kvaliteten på eksamen. Vi ønsker å være konstruktive bidragsytere for at nasjonal deleksamen skal bli best mulig, gitt de forutsetningene som er satt.

Vi vil i høringsbrevet konsentrere oss om å besvare høringsspørsmålene NOKUT har skissert.

Kort oppsummert mener Pedagogstudentene:

  • Det må knyttes studiepoeng til nasjonal deleksamen.
  • Brøk, prosent og desimaltall bør videreføres som faglig innhold.
  • Det må være ulike eksamener for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og grunnskolelærerutdanningen 5-10.
  • Deleksamen bør organiseres samme dag som lokal eksamen.
  • Eksamen bør avholdes på samme tidspunkt i studiet. Vi foreslår andre semester første året.
  • Vi kjenner ikke til gode systemer for digital eksamen i matematikk.

Høringsspørsmål 1: Antall studiepoeng

Pedagogstudentene mener det er helt avgjørende at det knyttes studiepoeng til nasjonal deleksamen for at denne skal telle en brøkdel av karakteren i matematikk

Vi anbefaler at man knytter nasjonal deleksamen til studiepoeng med utgangspunkt i Matematikk 1 (30 studiepoeng) i de nasjonale retningslinjene.

Pedagogstudentene mener det er et viktig prinsipp at man tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene i de nasjonale retningslinjene når man utvikler den nasjonale delemneplanen som skal være utgangspunktet for deleksamen. Da mener vi det er naturlig at man vurderer antall studiepoeng ut fra hvor stor andel de utgjør av læringsutbyttebeskrivelsene i Matematikk 1. Vi anslår at dette vil være en relativt liten del, og anbefaler eksempelvis 5 studiepoeng eller 7,5 studiepoeng.

Siden Matematikk 1 har samme antall studiepoeng (30 stp) for både GLU 1-7 og GLU 5-10 i de nasjonale retingslinjene, mener vi at man kan ilegge nasjonal deleksamen samme antall studiepoeng i begge utdanningene, altså for eksempel 5 eller 7,5 studiepoeng.

Vi synes det er naturlig at det konkrete antallet studiepoeng bestemmes i samarbeid med hva som fungerer best for institusjonene, så lenge det baseres på det som kan sees som en rimelig brøkdel av læringsutbyttebeskrivelsene for Matematikk 1.

En konsekvens av at det knyttes studiepoeng til nasjonal deleksamen, er selvfølgelig at de må forankres i nasjonale retningslinjer og innarbeides i emneplanene til institusjonene.

Høringsspørsmål 2: Faglig innhold

Pedagogstudentene anbefaler at man viderefører samme faglige innhold for nasjonal deleksamen, altså brøk, prosent og desimaltall. Vi synes dette er et grunnleggende faglig innhold for både 1-7 og 5-10, og vi mener at det er hensiktsmessig at dette innholdet står fast til neste gjennomføring. Å videreføre faglig innhold gir forutsigbarhet for institusjonene og legger et best mulig grunnlag for neste gjennomføring.

På sikt kan man vurdere å bytte ut innhold etter for eksempel en femårssyklus, men dette mener vi man heller bør komme tilbake til ved et senere tidspunkt.

Dersom man skal endre det faglige innholdet, mener vi det er helt sentralt at innholdet sees i sammenheng med når i studieløpet det skal testes, slik at det blir en naturlig progresjon for når temaet blir testet i forhold til progresjonen i emnet forøvrig.

Høringsspørsmål 3: Separate eksamener for GLU 1–7 og 5–10, eller felles eksamen?

Pedagogstudentene mener det må være separate eksamener for GLU 1-7 og GLU 5-10. Dette er ulike utdanninger med ulike læringsutbyttebeskrivelser. Følgelig mener Pedagogstudentene det bør lages separate eksamener og separate delemneplaner. Samtidig kan det være naturlig at både delemneplanene og deleksamenene for de ulike utdanningene har likheter, i og med at brøk, prosent og desimaltall er et sentralt faglig innhold i Matematikk 1 i både GLU 1-7 og GLU 5-10.

Høringsspørsmål 4: Tidspunkt i studiet

Pedagogstudentene synes tidspunkt i studiet er en vanskelig avveining mellom å få valide svar på eksamen kontra konsekvensene det får for standardisering av studieprogrammene på tvers av institusjonene. Det er også krevende å vurdere best mulig tidspunkt, uten at man sitter på en fullstendig oversikt over, og ikke minst begrunnelsene for, institusjonenes ulike organisering av sine studieprogrammer.

Vi har likevel konkludert med at vi tror det kan være fordelaktig at studentene har eksamen på samme tidspunkt i studieløpet og at det tidspunktet som er best egnet er andre semester første studieår. Gitt at man holder på samme faglige innhold, mener vi dette tidspunktet vil sikre at det er en naturlig progresjon i gjennomføringen av deleksamen med tanke på progresjonen i emnet som helhet.

En konsekvens av at man knytter studiepoeng til deleksamen og innarbeider denne i både de nasjonale retningslinjene og institusjonenes program- og emneplaner, vil være en nasjonal standardisering og samordning.

Vi tror derfor det er klokt at deleksamen gjennomføres så tidlig som mulig i studieløpet slik at den ikke får større innvirkning på programplanene enn nødvending, for eksempel med tanke på valg av faglig fordypning. Samtidig mener vi at første semester på studiet blir for tidlig med tanke på progresjon i matematikkemnet, og at studentenes forkunnskaper får større innvirkning på resultatet ved for tidlig gjennomføring. Vi mener det er viktig at studentene generelt har opparbeidet seg noe pedagogisk og didaktisk kompetanse, og gjerne vært i praksis, før man avlegger nasjonal deleksamen. Basert på disse avveiningene, tror vi at andre semester første studieår er best tidspunkt. Samtidig mener vi det er viktig å vurdere tidspunkt for gjennomføring i nær dialog med sektoren.

Høringsspørsmål 5: Organisering sammen med lokal eksamen på samme dag?

Pedagogstudentene mener at det vil være svært fordelaktig at nasjonal deleksamen og lokal eksamen avholdes samme dag. Når nasjonal deleksamen blir knyttet til studiepoeng og helhetlig innarbeidet i institusjonenes emneplaner, vil det også være naturlig at nasjonal og lokal eksamen avholds som en integrert eksamen samme dag, for eksempel i to deler. Dette grepet mener vi vil kunne endre studentenes holdning til deleksamen i stor grad.

Høringsspørsmål 6: Digital eksamen

Pedagogstudentene er generelt for digitalisering av lærerutdanningene. Samtidig kjenner vi foreløpig ikke til gode systemer for digital gjennomføring av matematikkeksamen. Det kan jo godt hende det skjer en utvikling på dette feltet fram til 2019-2020. Vi stiller gjerne opp for å teste ulike løsninger.

Hvis det velges en digital løsning for gjennomføring av deleksamen, mener vi det er svært viktig at dette systemet er godt implementert ved institusjonene og er et system studentene er kjent med før eksamen, for eksempel gjennom arbeidskrav eller andre innleveringer.

Avslutningsvis vil Pedagogstudentene si at vi mener det er svært viktig at institusjonenes og sektorens vurderinger ilegges stor betydning. Det er helt avgjørende for kvaliteten at deleksamen er godt forankret og at man ser deleksamen i sammenheng med kvaliteten i helheten i grunnskolelærerutdanningene forøvering.

Vi ser frem til høringskonferansen i april.

Les mer om: