Nasjonale rammer for veiledningsordning

2017

Les vårt innspill om nasjonale rammer for en veiledningsordning for alle nyutdannede nytilsatte lærere.

Pedagogstudentene takker for muligheten for å gi innspill til arbeidet med nasjonale rammer for en veiledningsordning for alle nyutdannede lærere. Vi ser frem til videre arbeid.

For Pedagogstudentene handler veiledning av nyutdannede først og fremst om profesjonsutvikling. De nyutdannede er en viktig del av profesjonsfellesskapet og er et viktig tilskudd til profesjonsutvikling i barnehage og skole. Vi har flere innspill knyttet til tematikken, men vil i dette innspillet fokusere på hva vi mener må være med i de nasjonale rammene.

Pedagogstudentene mener det er helt avgjørende at alle nyutdannede nytilsatte lærere i både barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning, og at man bør vurdere om man skal differensiere enkelte sider ved ordningen tilpasset skolens- og barnehagens særpreg.

Lovfestet rett og plikt til veiledning

Pedagogstudentene mener det er avgjørende at ordningen lovfestes for å sikre at alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole omfattes av ordningen.

Pedagogstudentene mener alle nyutdannede lærere i barnehage og skole de to første årene i yrket skal ha rett og plikt til en lovfestet veiledningsordning med nasjonale føringer som sikrer et minimum av timer øremerket veiledning.

Veiledningsordningen bør reguleres gjennom barnehageloven, opplæringsloven og privatskoleloven. Pedagogstudentene mener at de nasjonale rammene skal være førende og dermed også må lovfestes.

Nasjonale rammer for veiledningsordningen

Overordnet:

 • Pedagogstudentene mener alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal ha systematisk veiledning de første årene i yrket som skal legge grunnlag for senere yrkesutøvelse og profesjonell utvikling.
 • Veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere skal være både en rett og en plikt.
 • Nyutdannede må ivaretas på en måte som gjør at de blir en styrke i profesjonsfellesskapet.

Innhold:

 • Tematikken på veiledningen skal bestemmes ut fra den nyutdannedes behov, og den nyutdannede skal være delaktig i tematiseringen.

Varighet, hyppighet og omfang:

 • Alle nyutdannede bør omfattes av ordningen de to første årene i yrket.
 • Veileder og den nyutdannede skal ha avsatt tid og kompensasjon til veiledning.
 • Et minimum av timer må bli øremerket til veiledning.
 • Veiledning må foregå jevnlig, minimum to ganger per måned.
 • Nyutdannede lærere i barnehage og skole skal ha minimum 20% redusert leseplikt første år i jobb, der deler av denne skal brukes til veiledning.
 • Rammene bør presisere hvem ordningen skal gjelde for, herunder nyutdannede ansatt i midlertidige stillinger, og ansettelse utover semesterstart.

Veilederne:

 • Nyutdannede lærere skal få oppnevnt en veileder med formell veiledningskompetanse på minimum 30 studiepoeng.
 • Veileder skal ikke ha vurderingsansvar overfor den nyutdannede.
 • Veileder og den nyutdannede skal ha avsatt tid og kompensasjon til veiledning.

Lokal tilpasning:

 • Lokal tilpasning bør gi rom for:
  • Ulik organisering:
   • Veiledningen kan veksle på å være individuell veiledning og gruppeveiledning
   • Veiledningen kan organiseres både eksternt og internt
  • Ulike veiledere:
   • Interne og/eller eksterne veiledere
  • Ulike løsninger for barnehage og skole
  • Ulik tematikk, basert på de nyutdannedes behov.
  • Ulike samarbeidsnettverk:
   • Mellom universitet/høgskole, kommuner, skoler, barnehager og andre parter
Les mer om: