Mandater

Alle komiteer og utvalg har et mandat som sier hva som er organisasjonens bestilling. Det er også en fin måte for deg å få oversikt over hva som forventes av deg om du skulle velge å stille til noe.

Arbeidsutvalget

Fem studentmedlemmer utgjør sammen med leder og nestleder, arbeidsutvalget i organisasjonen. Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i deres arbeidsoppgaver og har ansvar for politisk og organisatorisk arbeid i hele organisasjonen.

Les arbeidsutvalgets mandat

Mandat for leder

Leder er et frikjøpt fulltidsverv. Leder, nestleder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og ansatte er organisasjonens sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Les leders mandat

Mandat for nestleder

Nestleder er et frikjøpt fulltidsverv. Nestleder, leder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og ansatte er organisasjonens sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Les nestleders mandat

Mandat for kontrollkomiteen

Kontrollkomitéen er et rådgivende organ bestående av tre personer som skal føre tilsyn med organisasjonen handler i samsvar med fattede vedtak, gjeldende vedtekter og retningslinjer.

Les kontrollkomiteens mandat

Mandat for valgkomiteen

Valgkomitéens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Valgkomitéen skal ikke innstille på ny valgkomité.

Les Valgkomiteens mandat

Mandat for vedtektskomiteen

Vedtektskomitéens oppgave er å utarbeide et helhetlig forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Les vedtektskomiteens mandat

Mandat for prinsipprogramkomiteen

Prinsipprogramkomiteens oppgave er å utarbeide forslag til nytt prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet for perioden 2020-2023.

Les prinsipprogramkomtieens mandat