Mandater

Alle komiteer og utvalg har et mandat som sier hva som er organisasjonens bestilling. Det er også en fin måte for deg å få oversikt over hva som forventes av deg om du skulle velge å stille til noe.

Leder

Leder er et frikjøpt fulltidsverv. Leder, nestleder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og organisasjonens sekretariat har ansvaret for organisasjonens daglige drift til enhver tid. Leder har, sammen med arbeidsutvalget, det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives i tråd med vedtektene og andre styringsdokumenter.

 • Leder er organisasjonens ansikt utad, og skal fronte medlemmenes interesser og organisasjonens politikk til media, politikere og andre aktører.
 • Leder må ha oversikt over aktuelle dokumenter, meldinger, rapporter og andre utdanningspolitiske saker som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Leder skal representere organisasjonen i sentralstyret, representantskap, og andre sentrale utvalg og fora i Utdanningsforbundet, samt andre relevante nasjonale arenaer for politikk og samarbeid.
 • Leder har det øverste ansvaret for organisasjonens eksterne kommunikasjon, og for driften av disse sentralt.
 • Leder har, sammen med et annet medlem av arbeidsutvalget, ansvaret for å ivareta det internasjonale perspektivet i organisasjonen.
 • Leder har det øverste ansvaret for organisasjonens økonomi.
 • Leder og nestleder blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Leder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen.
 • Leder har kontor i Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate, Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om leder har høyere fullført utdanning.
 • Leder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.

Nestleder

Nestleder er et frikjøpt fulltidsverv. Nestleder, leder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og organisasjonens sekretariat har ansvaret for organisasjonens daglige drift til enhver tid. Nestleder har, sammen med arbeidsutvalget, det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives i tråd med vedtektene og andre styringsdokumenter.

 • Nestleder er leders stedfortreder og må kunne overta leders oppgaver ved behov.
 • Nestleder skal holde seg oppdatert om aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Nestleder skal representere organisasjonen i Unio og Unio-studentene, representantskapet og andre sentrale utvalg og fora i Utdanningsforbundet, samt andre relevante nasjonale arenaer for politikk og samarbeid.
 • Nestleder har særlig ansvar for organisasjonens arbeid med medlemsvekst og medlemsnærhet gjennom blant annet oppfølging av og kontakt med lokallagene.
 • Nestleder har ansvar for utvikling av organisasjonens verve- og rekrutteringsarbeid.
 • Nestleder har ansvar for organisasjonens nasjonale arrangementer, samt oppfølging av organisasjonens demokratiske organer.
 • Nestleder og leder blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Nestleder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen.
 • Nestleder har kontor i Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate, Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om nestleder har høyere fullført utdanning.
 • Nestleder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.

Mandat for studentmedlemmene i arbeidsutvalget

Fem studentmedlemmer utgjør, sammen med leder og nestleder, arbeidsutvalget i organisasjonen. Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives i tråd med vedtektene og andre styringsdokumenter. Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i deres ansvarsområder ved behov.

Fire av studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for oppfølging av lokallagene i hver sin region. Ett av studentmedlemmene har, sammen med leder, ansvar for å ivareta internasjonale perspektiver.

 • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget har, sammen med ledelsen, ansvar for saksbehandling og innstilling til saker i forkant av hvert landsstyremøte.
 • Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, ansvar for skolering av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen.
 • Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i å arrangere nasjonale arrangementer.
 • Studentmedlemmene med ansvar for hver sin region skal, sammen med nestleder, arbeide for å opprette og opprettholde aktive lokallag i organisasjonen.
 • Studentmedlemmene skal tilegne seg kunnskap om utdanningene til medlemmene som organisasjonen representerer.
 • Studentmedlemmet som sammen med leder ivaretar internasjonale perspektiver, skal bringe disse inn i organisasjonen gjennom samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner, samt ved å ha kjennskap til andre søsterorganisasjoner i Europa.
 • Studentmedlemmene får godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen fastsettes av Utdanningsforbundet.
 • Studentmedlemmene skal ikke inneha andre verv i organisasjonen, sentrale partipolitiske verv eller frikjøpte fulltidsverv utenfor organisasjonen.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ bestående av tre personer som skal føre tilsyn med at organisasjonen handler i samsvar med fattede vedtak, gjeldende vedtekter og retningslinjer.

 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens styringsdokumenter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon for landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, møteledelse og andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal, etter forespørsel fra de ovennevnte, uttale seg om sin fortolkning om organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport til landsstyremøtene og på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skal, sammen med andre valgte protokollunderskrivere, skrive under protokoll fra landsstyremøtene og landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal, ved behov, bistå ved opptelling av stemmer ved valg og voteringer.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Valg og virketid

 • Kontrollkomiteen består av tre personer som velges ved direkte valg på landsmøtet. Hvert år velges ett medlem for én ettårsperiode, og ett medlem for en toårsperiode.
 • Kontrollkomiteens virketid går fra 1. juli inneværende år til 30. juni påfølgende år.
 • Personer som er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, eller som er tidligere medlemmer inntil tre år etter endt medlemskap, er valgbare til vervet.
 • Kontrollkomiteen skal konstituere sin egen leder innen 3 uker fra tiltredelse. Medlemmet med toårsverv skal ivareta kontinuitet i kontrollkomiteen.

Rammebetingelser

 • Kontrollkomiteen har møteplikt på landsmøtet, landsstyremøter og kan inviteres til andre møter og arrangementer.
 • Medlemmer av kontrollkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen.
 • Komitémedlemmene har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.
 • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til organisasjonens tidligere og gjeldende dokumenter.
 • Påtroppende kontrollkomité har møteplikt som observatør på landsmøteperiodens første landsstyremøte.
 • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til de rettigheter i møteapplikasjonen som er nødvendig, i tråd med deres arbeidsområder.

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen.

 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsområdene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater.
 • Valgkomiteen skal avlegge skriftlig rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.

Valg og virketid

 • Valgkomiteen består av tre personer. Disse velges av landsmøtet hvert år for en ettårsperiode.
 • Valgkomiteen skal konstituere sin egen leder innen 3 uker fra tiltredelse.
 • Når en ny valgkomité er valgt skal den nye komiteen, i samarbeid med sekretariatet, sikre overlevering av erfaringer fra tidligere komiteers arbeid.
 • Personer som er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, eller som er tidligere medlem inntil tre år etter endt medlemskap, er valgbare til vervet.
 • Dersom sittende leder eller nestleder blir valgt inn i valgkomiteen, tiltrer de i sitt verv 1. juli samme år.
 • Medlemmer av valgkomiteen som stiller til sentrale verv må offentliggjøre sitt kandidatur før 1. januar. Personen kan ikke motta innstilling, eller være med i prosessen som omhandler vervet eller vervets organ/komité.

Rammebetingelser

 • Valgkomiteen skal sikres kontinuitet i rutiner knyttet til sitt arbeid gjennom samarbeid med sekretariatet.
 • Valgkomiteen har møteplikt på landsstyremøter og landsmøter og bør være representert ved nasjonale arrangementer.
 • Medlemmer av valgkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Valgkomiteen har taushetsplikt.
 • Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.