Mandater

Alle komiteer og utvalg har et mandat som sier hva som er organisasjonens bestilling. Det er også en fin måte for deg å få oversikt over hva som forventes av deg om du skulle velge å stille til noe.

Leder er et frikjøpt fulltidsverv, som sammen med politisk og organisatorisk nestleder utgjør ledelsen­. Ledelsen har, sammen med studentmedlemmene et felles ansvar for medlemsvekst og oppfølging av lokallag. Ledelsen har også, sammen med organisasjonens sekretariat, ansvaret for organisasjonens daglige drift til enhver tid.

Ansvarsområder

 • Leder er organisasjonens ansikt utad, og skal fronte medlemmenes interesser og organisasjonens politikk til media, politikere og andre aktører.
 • Leder må ha oversikt over aktuelle dokumenter, meldinger, rapporter og andre utdanningspolitiske saker som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Leder har det overordnede ansvaret for organisasjonens eksterne kommunikasjon; og for driften av disse sentralt.
 • Leder har det overordnede ansvaret for organisasjonens økonomi.
 • Leder representerer organisasjonen i sentralstyret, representantskap, og andre sentrale utvalg og fora i Utdanningsforbundet, samt andre relevante nasjonale arenaer for politikk og samarbeid.
 • Leder har, sammen med politisk nestleder, ansvaret for å ivareta det internasjonale perspektivet i organisasjonen.
 • Leder har, sammen med organisatorisk nestleder, ansvar for ledelsen av studentmedlemmene i arbeidsutvalget

Rammebetingelser

 • Ledelsen blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Leder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen, dersom det ikke kolliderer med et annet arrangement som det sees på som viktig for leder å delta på.
 • Leder har kontor i Utdanningsforbundets sentrale lokaler i Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om leder har høyere fullført utdanning.
 • Leder skal ikke inneha verv i organisasjonen eller partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Leder har taushetsplikt, jamfør taushetserklæringen som foreligger hos Utdanningsforbundet 
    
   
   

Politisk nestleder er et honorert fulltidsverv, som sammen med leder og organisatorisk nestleder utgjør ledelsen. Ledelsen har, sammen med studentmedlemmene i arbeidsutvalget, et felles ansvar for medlemsvekst og oppfølging av lokallag. Ledelsen har også, sammen med organisasjonens sekretariat, ansvaret for organisasjonens daglige drift til enhver tid.

Ansvarsområder

 • Politisk nestleder er leders stedfortreder, og må kunne overta leders oppgaver ved behov.
 • Politisk nestleder skal holde seg oppdatert om aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt. 
 • Politisk nestleder skal representere organisasjonen i Unio-studentene, sentrale utvalg og fora i Utdanningsforbundet, samt andre relevante nasjonale arenaer for politikk og samarbeid.
 • Politisk nestleder har, sammen med organisatorisk nestleder, ansvar for nasjonale arrangementer, samt oppfølging av organisasjonens demokratiske organer.
 • Politisk nestleder har, sammen med leder, ansvaret for å ivareta det internasjonale perspektivet i organisasjonen.

Rammebetingelser

 • Ledelsen blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Politisk nestleder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Politisk nestleder har taushetsplikt, jf. taushetserklæringen som foreligger hos Utdanningsforbundet. 
 • Politisk nestleder har kontor i Utdanningsforbundets sentrale
  lokaler i Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om nestleder har høyere fullført utdanning.

Organisatorisk nestleder er et honorert fulltidsverv, som sammen med leder og politisk nestleder utgjør ledelsen. Ledelsen har, sammen med studentmedlemmene i arbeidsutvalget, et felles ansvar for medlemsvekst og oppfølging av lokallag. Ledelsen har også, sammen med organisasjonens sekretariat, ansvaret for organisasjonens daglige drift til enhver tid.

Ansvarsområder

 • Organisatorisk nestleder skal holde seg oppdatert om aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Organisatorisk nestleder skal representere organisasjonen i sentrale utvalg og fora i Utdanningsforbundet, samt andre relevante nasjonale arenaer.
 • Organisatorisk nestleder har særlig ansvar for arbeid med medlemsvekst og medlemsnærhet gjennom blant annet oppfølging av og kontakt med lokallagene.
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for utvikling av og deltagelse i organisasjonens verve- og rekrutteringsarbeid.
 • Organisatorisk nestleder har, sammen med politisk nestleder, ansvar for nasjonale arrangementer, samt oppfølging av organisasjonens demokratiske organer.
 • Organisatorisk nestleder, har sammen med leder, ansvar for ledelsen av studentmedlemmene i arbeidsutvalget.

Rammebetingelser

 • Ledelsen blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Organisatorisk nestleder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Organisatorisk nestleder har taushetsplikt på sensitiv informasjon.
 • Organisatorisk nestleder har kontor i Utdanningsforbundets sentrale lokaler i Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om nestleder har høyere fullført utdanning
 • Organisatorisk nestleder har taushetsplikt, jf. taushetserklæringen som foreligger hos Utdanningsforbundet. 
   
   

Arbeidsutvalget består, i tillegg til ledelsen, av fire studentmedlemmer. Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, et felles ansvar for medlemsvekst og oppfølging av lokallag, og skal bistå ledelsen i deres ansvarsområder ved behov. 

Ansvarsområder

 • Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, ansvar for saksbehandling og innstilling til saker i forkant av hvert landsstyremøte.
 • Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, ansvar for skolering av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen.
 • Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i å arrangere nasjonale arrangementer.
 • Studentmedlemmenehar ansvar for oppfølging av hver sin region. 
 • Studentmedlemmene skal, sammen med med organisatorisk nestleder, arbeide for å opprette og opprettholde aktive lokallag i organisasjonen, og delta i organisasjonens verve- og rekrutteringsarbeid.
 • Studentmedlemmene skal tilegne seg kunnskap om utdanningene til medlemmene som organisasjonen representerer, med hovedfokus på hver sin region. 
 • Studentmedlemmet blir, sammen med ledelsen, enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatet.

Rammebetingelser

 • Studentmedlemmene får godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen fastsettes av Utdanningsforbundet.
 • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget skal ikke være regionsansvarlig i en region de er partipolitisk aktive i. 
 • Studentmedlemmene skal ikke inneha andre verv i organisasjonen, nasjonale partipolitiske verv eller frikjøpte fulltidsverv utenfor organisasjonen. 
 • Studentmedlemmene har taushetsplikt, jf. taushetserklæringen som foreligger hos Utdanningsforbundet.

   
   
   

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ bestående av tre personer som skal føre tilsyn med at organisasjonen handler i samsvar med fattede vedtak, gjeldende vedtekter og retningslinjer.

Arbeidsområder

 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens styringsdokumenter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon for landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, møteledelse og andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal, etter forespørsel fra de ovennevnte, uttale seg om sin fortolkning om organisasjonens styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport til landsstyremøtene og på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skal, sammen med andre valgte protokollunderskrivere, skrive under protokoll fra landsstyremøtene og landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal, ved behov, bistå ved opptelling av stemmer ved valg og voteringer.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Valg og virketid

 • Kontrollkomiteen består av tre personer som velges ved direkte valg på landsmøtet. Hvert år velges ett medlem for én ettårsperiode, og ett medlem for en toårsperiode.
 • Kontrollkomiteens virketid går fra 1. juli inneværende år til 30. juni påfølgende år.
 • Personer som er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, eller som er tidligere medlemmer inntil tre år etter endt medlemskap, er valgbare til vervet.
 • Kontrollkomiteen skal konstituere sin egen leder innen 3 uker fra tiltredelse. Medlemmet med toårsverv skal ivareta kontinuitet i kontrollkomiteen.

Rammebetingelser

 • Kontrollkomiteen har møteplikt på landsmøtet, landsstyremøter og kan inviteres til andre møter og arrangementer.
 • Medlemmer av kontrollkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen.
 • Komitémedlemmene har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.
 • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til organisasjonens tidligere og gjeldende dokumenter.
 • Påtroppende kontrollkomité har møteplikt som observatør på landsmøteperiodens første landsstyremøte.
 • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til de rettigheter i møteapplikasjonen som er nødvendig, i tråd med deres arbeidsområder.
 • Kontrollkomiteen har taushetsplikt, jamfør taushetserklæringen som foreligger hos Utdanningsforbundet.

Valgkomiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen.

Arbeidsområder

 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsområdene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater.
 • Valgkomiteen skal avlegge skriftlig rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.

Valg og virketid

 • Valgkomiteen består av tre personer. Disse velges av landsmøtet hvert år for en ettårsperiode.
 • Valgkomiteen skal konstituere sin egen leder innen 3 uker fra tiltredelse.
 • Når en ny valgkomité er valgt skal den nye komiteen, i samarbeid med sekretariatet, sikre overlevering av erfaringer fra tidligere komiteers arbeid.
 • Personer som er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, eller som er tidligere medlem inntil tre år etter endt medlemskap, er valgbare til vervet.
 • Dersom sittende leder eller nestleder blir valgt inn i valgkomiteen, tiltrer de i sitt verv 1. juli samme år.
 • Medlemmer av valgkomiteen som stiller til sentrale verv må offentliggjøre sitt kandidatur før 1. januar. Personen kan ikke motta innstilling, eller være med i prosessen som omhandler vervet eller vervets organ/komité.

Rammebetingelser

 • Valgkomiteen skal sikres kontinuitet i rutiner knyttet til sitt arbeid gjennom samarbeid med sekretariatet.
 • Valgkomiteen har møteplikt på landsstyremøter og landsmøter og bør være representert ved nasjonale arrangementer.
 • Medlemmer av valgkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Valgkomiteen har taushetsplikt.
 • Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.