Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene speiler organisasjonens grunnverdier og er retningsgivende både for det politiske og organisatoriske arbeidet. Lokale og nasjonale møteplasser i regi av Lærerstudentene omfattes av disse retningslinjene. Lærerstudentenes tillitsvalgte skal også opptre i tråd med disse. Lærerstudentene baserer også sin drift på Lærerprofesjonens etiske plattform.

Lærerstudentene i Utdanningsforbundet skal være:

Ansvarlige

Lærerstudentene tar ansvar, som det å utdanne seg inn i lærerprofesjonen, eller å arbeide som pedagog i barnehage, skole eller støttesystem, medfører. Ansvaret forvalter vi med det største omhu. Det er vi som skal danne og utdanne morgendagens borgere til en fremtid vi ennå ikke kjenner. Det vi vet er at morgendagen må være bærekraftig, fredfull og demokratisk. Her vil vi være ansvarlige og vise vei, gjennom våre handlinger, i alt vi gjør.

Inkluderende

Lærerstudentene er en inkluderende organisasjon, som er bygget opp av et bredt mangfold som speiler samfunnet vi lever i. Det er plass til alle, og mangfoldet i organisasjonen er vår viktigste ressurs. Respekt er en av våre kjerneverdier og sammen tar vi oss tid til, ser og lytter til hverandre. Vi er en demokratisk organisasjon hvor alle medlemmer har mulighet til å påvirke organisasjonens virke og politikk. Som organisasjon gir vi av vår kunnskap, kompetanse og engasjement.

Modige

Lærerstudenteneer modige på vegne av barna, elevene, profesjonen, og hverandre. Vi står opp for hverandre, og tør å heve stemmen til det beste for lærerutdanningene, lærerstudentene, barna og elevene.

Trygge

Lærerstudentene er en trygg organisasjon å ta del i og vi tar vare på hverandre. Vi er en trygg støttespiller, både for våre medlemmer og tillitsvalgte. Pedagogstudentene tilbyr faglige råd og veiledning, samt bistår i ulike studentsaker ved behov. Det er trygt å stille spørsmål og det er alltid lov til å be om hjelp.