Tidligere mandater

Alle komiteer og utvalg har et mandat som sier hva som er organisasjonens bestilling. Det er også en fin måte for deg å få oversikt over hva som forventes av deg om du skulle velge å stille til noe. På denne siden finner du tidligere mandater.

Leder er et frikjøpt fulltidsverv. Leder, nestleder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og ansatte er organisasjonens sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Leder er organisasjonens ansikt utad, og skal fronte medlemmenes interesser og organisasjonens politikk til media, politikere og andre aktører.
 • Leder må til enhver tid sette seg inn i aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Leder skal ha et godt overblikk over aktuelle utdanningspolitiske spørsmål.
 • Leder representerer organisasjonen i:
  • Sentralstyret og Representantskapet til Utdanningsforbundet
  • UHR-Lærerutdanning
  • Nettverk for veiledning
 • Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling
 • Leder har ansvar for at innkalling til møter og sakspapirer blir sendt ut i henhold til vedtektene.
 • Leder har det øverste ansvaret for organisasjonens nettsider og sosiale medier, og for driften av disse sentralt.
 • Leder har det øverste ansvaret for organisasjonens økonomi.
 • Leder har, sammen med nestleder, det overordnede ansvaret for organisasjonens drift til enhver tid.

Valg og virketid

 • Leder velges på landsmøtet, og har virketid fra 1. juli til 30. juni. Opplæring starter 14 dager før tiltredelse og er lønnet.
 • Leder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.

Rammebetingelser

 • Leder og nestleder blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Leder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen.
 • Leder har kontor i Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate, Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om lederkandidaten har høyere fullført utdanning.

Nestleder er et frikjøpt fulltidsverv. Nestleder, leder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og ansatte er organisasjonens sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Nestleder er leders stedfortreder. Dette innebærer at nestleder må være oppdatert på generelle utdanningspolitiske spørsmål.
 • Nestleder skal sette seg inn i aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Nestleder representerer organisasjonen i:
  • Utdanningsforbundets kontaktforum for universitet- og høgskole
  • Utdanningsforbundets likestilling- og diskrimineringsutvalg
  • Unio og Unio-studentene
 • Nestleder har ansvar innad i organisasjonen med særlig ansvar for oppfølging og kontakt med lokallagene og organisasjonens verve- og rekrutteringsarbeid.
 • Nestleder har ansvar for organisasjonens nasjonale arrangementer.
 • Nestleder har, sammen med leder, det overordnede ansvaret for organisasjonens drift til enhver tid.

Valg og virketid

 • Nestleder velges på landsmøtet, og har virketid fra 1. juli til 30. juni. Opplæring starter 14 dager før tiltredelse og er lønnet.
 • Nestleder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.

Rammebetingelser

 • Nestleder og leder blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Nestleder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen.
 • Nestleder har kontor i Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate, Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om nestlederkandidaten har høyere fullført utdanning.

Fem studentmedlemmer utgjør sammen med leder og nestleder, arbeidsutvalget i organisasjonen. Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i deres arbeidsoppgaver og har ansvar for politisk og organisatorisk arbeid i hele organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsutvalget har ansvar for saksbehandling og innstilling til saker i forkant av hvert landsstyremøte. Medlemmer i arbeidsutvalget skal være saksansvarlig for saker som behandles på landsmøtet.
 • Arbeidsutvalget har ansvar for skolering av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget har ansvar for å arrangere nasjonale arrangementer.
 • Arbeidsutvalget har ansvar for å arrangere Nordiska lärarorganisationers samråd – studerande forum, når dette arrangeres i Norge.
 • Arbeidsutvalget skal ha jevnlig kontakt med alle ledd i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget skal tilegne seg kunnskap om utdanningene til medlemmene som organisasjonen representerer.
 • Arbeidsutvalget skal sørge for å bringe inn et internasjonalt perspektiv i relevante saker som diskuteres innad i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget skal ha kjennskap til og utvikle et godt samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner, samt ha kjennskap til andre søsterorganisasjoner i Europa.
 • Arbeidsutvalget skal se på muligheten for å planlegge og gjennomføre en studietur i løpet av landsmøteperioden for å ivareta internasjonale perspektiver.
 • Arbeidsutvalget kan oppnevne representanter til ulike råd, komitéer og utvalg dersom dette må gjennomføres mellom landsstyremøtene.
 • Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studentmedlemmene i arbeidsutvalget:
  Studentmedlemmene i arbeidsutvalget skal delta aktivt i vervearbeidet og årsmøteperioden i organisasjonen.
 • Fire av studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for oppfølging av lokallagene i hver sin region og skal jobbe for å etablere og opprettholde lokallagsstyrer i sin region. Ett av studentmedlemmene i arbeidsutvalget har, sammen med ledelsen, et spesielt ansvar for de internasjonale perspektivene.

Valg og virketid for studentmedlemmer i arbeidsutvalget:

 • Fem studentmedlemmer velges ved blokkvalg på landsmøtet, og har virketid fra landsmøtets slutt til og med neste landsmøte.
 • Studentmedlemmer i arbeidsutvalget skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • For å være valgbar skal medlemmene være studenter i hele virketiden.

Rammebetingelser for arbeidsutvalget:

 • Arbeidsutvalget er organisasjonens beslutningsorgan mellom landsstyremøtene.
 • Arbeidsutvalget har møteplikt på alle sentrale og nasjonale arrangementer i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget konstituerer ansvarsområder for studentmedlemmene på første arbeidsutvalgsmøte etter landsmøtet.
 • Arbeidsutvalget skal til enhver tid følge organisasjonens organisatoriske og politiske dokumenter og vedtak.
 • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget får godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen fastsettes av Utdanningsforbundet.

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ bestående av tre personer som skal føre tilsyn med organisasjonen handler i samsvar med fattede vedtak, gjeldende vedtekter og retningslinjer.

Arbeidsområder og -oppgaver:

 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens politikk og gjeldende vedtekter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med deres vedtatte politikk, vedtekter og andre organisatoriske dokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon ovenfor landsmøtet og landsstyret.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om fortolkning av vedtekter, forretningsorden, mandater og andre dokumenter etter forespørsel fra landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, ordstyrere eller andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge sin rapport på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skriver under protokollen fra landsmøtet sammen med to landsmøtedelegater og protokollen fra landsstyremøtet sammen med ett medlem av landsstyret.
 • Kontrollkomiteen skal være en del av fullmaktskomiteen på landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal bistå ved opptelling av stemmer ved skriftlig valg.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Valg og virketid:

 • Kontrollkomiteen består av tre personer som velges ved direkte valg på landsmøtet. Hvert år velges ett medlem for én ettårsperiode, og ett medlem for en toårsperiode.
 • Kontrollkomiteens virketid går fra 1. juli inneværende år til 1. juli påfølgende år.
 • Påtroppende kontrollkomité har møteplikt som observatør på landsmøteperiodens første landsstyremøte.
 • Personer som ikke er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er også valgbare til vervet.
 • Kontrollkomiteen skal konstituere sin egen leder.
 • Når nye kontrollkomitémedlemmer er valgt, skal erfaringer og informasjon fra forrige kontrollkomité overleveres.

Rammebetingelser:

 • Kontrollkomiteen har møteplikt på landsmøtet, landsstyremøter og stormøtet.
 • Medlemmer av Kontrollkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen.
 • Komitémedlemmene har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.
 • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til organisasjonens tidligere og gjeldende dokumenter.

Valgkomiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Valgkomiteen skal ikke innstille på ny valgkomité.

Arbeidsområder/oppgaver:

 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsoppgavene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater fra alle ledd i organisasjonen.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om aktuelle kandidater fra relevante tredjepersoner innad i organisasjonen.
 • Under møter kan valgkomiteen ta ut medlemmer til intervju eller samtaler etter avtale med kandidaten og møteledelsen.
 • Valgkomiteen skal avlegge rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.

Valg og virketid

 • Valgkomiteen består av tre personer som velges av Landsmøtet hvert år for en ettårsperiode.
 • Valgkomiteen skal konstituere sin egen leder.
 • Når en ny valgkomité er valgt, skal erfaringer og informasjon fra forrige valgkomité overleveres den nye.
 • Både nåværende og tidligere medlemmer av organisasjonen er valgbare til valgkomiteen.
 • Dersom sittende leder eller nestleder blir valgt inn i valgkomiteen, tiltrer de i sitt verv 1. juli samme år.
 • Hvis medlemmer av valgkomiteen ønsker å stille til sentrale verv, må kandidaturet offentliggjøres før 1. Januar. Dersom en person fra valgkomiteen stiller til et sentralt verv, skal personen ikke motta innstilling, eller være med i prosessen som omhandler vervet eller vervets organ/komité.

Rammebetingelser

 • Valgkomiteen har møteplikt på landsstyremøter og landsmøter og bør være representert ved nasjonale arrangementer.
 • Medlemmer av valgkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Valgkomiteen har taushetsplikt.
 • Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.
Les mer om: