Tidligere arbeidsprogram

Et arbeidsprogram er bestillingen fra landsmøtet til organisasjonen for kommende landsmøteperiode. Her finner du tidligere arbeidsprogram.

Arbeidsprogrammet framhever de områdene organisasjonen ønsker å arbeide spesielt med denne landsmøteperioden.

Pedagogstudentene skal utvikle organisasjonen politisk og organisatorisk og jobbe for høy kvalitet i alle våre utdanninger. Vi skal være en synlig politisk aktør i spørsmål som angår våre medlemmers utdanning og fremtidige profesjonsutøvelse.

Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

De viktigste satsningsområdene for organisasjonen

Politiske satsningsområder

 • Pedagogstudentene skal arbeide for at veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole blir en lovfestet og tariffestet ordning med nødvendig finansiering.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for at organisasjonens interesser blir ivaretatt i statsbudsjettet.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for økt rekruttering til våre utdanninger, med et spesielt fokus på grunnskolelærerutdanning 1-7.
 • Pedagogstudentene skal utarbeide politisk plattform for praktisk pedagogisk utdanning for allmennfag.
 • Pedagogstudentene skal synliggjøre seg som en inkluderende organisasjon som arbeider for mangfold og likestilling samt motarbeider all form for diskriminering.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for å styrke nynorskundervisningen i våre utdanninger.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse i våre utdanninger.

Organisatoriske satsningsområder

 • Pedagogstudentene skal revidere organisasjonens vedtekter.
 • Pedagogstudentene skal i løpet av perioden nedsette en forberedende komite i anledning behandling av vedtektene under landsmøtet i 2019. Komiteens mandat vedtas under første landsstyremøte.
 • Pedagogstudentene skal være offensive i media, videreføre arbeidet med mediestrategier og utarbeide en kommunikasjonsstrategi.
 • Pedagogstudentene skal videreutvikle organisasjonens vervestrategi.
 • Pedagogstudentene skal utarbeide og lansere nytt nettsted for organisasjonen.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for å bli en heldigital organisasjon.
 • Pedagogstudentene skal i løpet av perioden nedsette en arbeidsgruppe som skal starte arbeidet med innhenting av informasjon til en politisk plattform for faglærerutdanningen.
 • Pedagogstudentene skal arbeide med ny logo og grafisk profil, og hvordan organisasjonen profilerer seg.
 • Pedagogstudentene skal utarbeide en overlappingsmal som innehar informasjon som er nyttig for overtakere av vervene i lokallagene. Dette dokumentet skal inneha informasjon som er nyttig for overtaker av vervet. For eksempel hvordan vervet har blitt utfylt, samt personlige erfaringer og viktig kontaktinformasjon.
 • Lokale satsningsområder
 • Lokallagene skal fylle ut en overlappsmal for verv som overleveres i overlappingsperioden til overtaker av vervet. For eksempel hvordan vervet har blitt utfylt, samt personlige erfaringer.
 • Lokallagene skal synliggjøre seg på studiestedene i forbindelse med organisasjonens nye nettside og logo.
 • Lokallagene skal arbeide for å være en synlig aktør på sin utdanningsinstitusjon og arbeide for å skape utdanningspolitiske, faglige og sosiale møteplasser.
 • Lokallagene skal arbeide for å skape et sosialt og engasjerende miljø som motiverer øvrige medlemmer til å videreføre arbeidet i fremtiden.

Arbeidsprogrammet framhever de områdene organisasjonen ønsker å arbeide spesielt med denne landsmøteperioden. Pedagogstudentene skal utvikle organisasjonen politisk og organisatorisk og jobbe for høy kvalitet i alle våre utdanninger. Vi skal være en synlig politisk aktør i spørsmål som angår våre medlemmers utdanning og fremtidige profesjonsutøvelse. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

De viktigste satsningsområdene for organisasjonen

1. Politiske satsningsområder

Pedagogstudentene skal

 • arbeide for at veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole blir en forskriftsfestet og tariffestet ordning med nødvendig finansiering.
 • arbeide for en kategoriheving av barnehagelærerutdanningen.
 • arbeide for å styrke kvaliteten i praksis for våre utdanninger.
 • arbeide for at lærerutdanningene sikrer studentene nødvendig kompetanse om FNs bærekraftsmål.
 • arbeide for økt likestilt rekruttering til våre utdanninger, med et spesielt fokus på grunnskolelærerutdanning 1-7.
 • utarbeide politisk plattform for faglærerutdanning.
 • synliggjøre seg som en inkluderende organisasjon som arbeider for mangfold og likestilling samt motarbeider all form for negativ diskriminering.
 • arbeide for organisasjonens krav til opptak for lærerutdanningene.
 • revidere organisasjonens prinsipprogram. 
 • arbeide for at alle studenter på pedagogiske utdanninger får obligatorisk opplæring i førstehjelp og livredning som en del av sin utdanning.
 • arbeide for å styrke nynorskundervisningen i utdanningene våre
 • arbeide for at sluttvurdering i emner i lærerutdanningene skal baseres på mer enn én vurderingssituasjon.
 • pedagogstudentene skal arbeide for å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse i våre utdanninger.

2. Organisatoriske satsningsområder

Pedagogstudentene skal

 • utarbeide et forslag til etiske retningslinjer som skal behandles på landsmøtet 2020.
 • være offensive i media, videreføre arbeidet med mediestrategier og videreutvikling av organisasjonens nettsted.
 • videreutvikle organisasjonens vervestrategi.
 • arbeide videre med implementering av ny logo og grafisk profil.
 • skolere tillitsvalgte både politisk og organisatorisk.
 • følge opp og bistå lokallagsstyrene med opplæring av nye styremedlemmer.

3. Lokale satsningsområder

Lokallagsstyrene skal

 • arbeide for å være en synlig aktør på sin utdanningsinstitusjon og i sosiale medier
 • arbeide for å skape faglige, sosiale og engasjerende møteplasser
 • arbeide for å motivere medlemmer til å engasjere seg i organisasjonen
 • sørge for opplæring av alle nye verv. I overlappsperioden skal overlappingsmalen fylles ut og benyttes.

På grunn av koronasituasjonen behandlet ikke landsmøtet i 2020 arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet for 2019-2020 ble videreført. 

Arbeidsprogram 2021-2022

Arbeidsprogrammet framhever de prioriterte målene for organisasjonen i landsmøteperioden 2021-2022. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

Pedagogstudentene skal arbeide for:

 • Å øke finansieringen for lærerutdanningene til kostnadskategori C eller høyere, eller tilsvarende dersom dagens finansieringssystem endres.
 • Høyere kvalitet i praksis i lærerutdanningene.
 • Å skape lokal aktivitet og gi medlemskap i organisasjonen økt verdi.
 • En bedre overgang fra utdanning til yrke, gjennom veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barnehage, skole og videregående opplæring, i tråd med nasjonale rammer.
 • Å følge opp arbeidet med revisjon av rammeplan for barnehagelærerutdanningen.
 • At lærerstudentenes stemme blir hørt i stortingsvalget 2021.
 • Å sette i gang en piloteringsordning av barnehagelærerutdanning på masternivå.
 • Mer profesjonsnære lærerutdanninger med utdannere som har minst tre år relevant arbeidserfaring fra fagfeltet.
 • Å følge opp arbeidet med NOKUTs evaluering av lektorutdanningene.
Les mer om: